Vård av suicidala patienter : Sjuksköterskans attityd och faktorer av betydelse

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning:

I vården av suicidala patienter ställs sjuksköterskan inför många utmaningar samtidigt som den suicidala patienten är i behov av ett omsorgsfullt bemötande som skapar trygghet och känslor av acceptans. De attityder som sjuksköterskan har mot patienterna är därför av stor betydelse. Syftet med denna studie var att undersöka vilka attityder till suicidala patienter som förekommer hos sjuksköterskor samt att utforska om det finns faktorer som har betydelse för sjuksköterskans attityder. Metoden var en litteraturstudie där resultatet från tolv vetenskapliga studier har analyserats och sammanställts i olika teman. Resultatet visar att sjuksköterskor utifrån kognition, affekt och beteende, uppvisade både positiva och negativa attityder mot suicidala patienter. Faktorer som till exempel sjuksköterskornas utbildning, kunskap, förståelse och upplevelse av svårigheter och otillräcklighet visade sig ha betydelse för sjuksköterskans attityd. Slutsats: Sjuksköterskan uppvisar attityder mot suicidala patienter som är både positiva och negativa. Negativa attityder som ilska och avståndstagande försvårar vården för patienten medan positiva attityder som empati och stöd skapar en trygg situation för patienten. Betydelsen av sjuksköterskans utbildning kan inte förbises utan är viktig för att få förståelse för patienten och att kunna hantera de svårigheter som uppstår i vården

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)