VUXNA PATIENTERS UPPLEVELSE AV INITIALT OMHÄNDERTAGANDE PÅ AKUTMOTTAGNINGEN. En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Akutmottagningen är en miljö med stark medicinsk prägel där arbetet utgörs av medicinska kontroller och åtgärder vid det initiala omhändertagandet. Det medicinska fokuset har gjort att patienternas behov av psykosocial omvårdnad faller i glömska. Ett holistiskt och personcentrerat förhållningssätt synliggör personens hela och individuella behov. Sjuksköterskan har ett ansvar för att arbeta personcentrerat och bedöma patienternas hälsotillstånd utifrån både objektiva data och den subjektiva upplevelsen. Syfte: Syftet var att belysa vuxna patienters upplevelse av det initiala omhändertagandet på akutmottagningen. Metod: Arbetet var en allmän litteraturöversikt där strukturerad informationssökning användes som metod. Tio vetenskapliga artiklar med antingen kvalitativ eller kvantitativ ansats söktes fram i databaserna PubMed, Scopus och Cinahl. Artiklarna kvalitetsgranskades och analyserades utifrån syftet. Resultat: Patienterna hade varierade upplevelser gällande det initiala omhändertagandet på akutmottagningen. Tre huvudteman och två underteman identifierades. Huvudteman var upplevelsen av kommunikation, att bli sedd och bemött som en person samt upplevelsen av akutmottagningen. Huvudtemat upplevelsen av kommunikation hade två underteman som var verbal och ickeverbal kommunikation samt information och delaktighet. Slutsats: Patienternas upplevelse påverkades av flera olika faktorer. Detta speglades i huvudteman upplevelsen av kommunikation, att bli sedd och bemött som en person samt upplevelsen av akutmottagningen. Gemensamt för de identifierade teman var att sjuksköterskan och vårdpersonalen spelade en central roll. För att motverka och komplettera det medicinska fokuset kan ett personcentrerat och holistiskt förhållningssätt användas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)