Patienters upplevelser av att opereras i regional anestesi

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Det blir allt vanligare att opereras i vaket tillstånd med hjälp av regional anestesi. Tidigare forskning har belyst fördelarna med att opereras i regional anestesi jämfört med generell anestesi. Samtidigt är regional anestesi förknippat med rädsla och oro för patienter. Under operation är patienten utelämnad i vårdpersonalens händer och beroende av operationsteamets kunskap och kompetens. Framöver kommer omvårdnaden av vakna patienter under operation att bli en mer central arbetsuppgift för operationssjuksköterskan. Således är kunskap och förståelse om patienters upplevelser av vaken kirurgi viktigt att beskriva. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att vara vakna under operation i regional anestesi. Metod: En litteraturstudie baserad på kvalitativa studier har använts som metod för att sammanställa data från tidigare vetenskapliga studier och beskriva patienters upplevelser. Resultat: Analysen resulterade i tre teman och sex subteman som beskriver patienters upplevelser av att opereras i regional anestesi. Det framkom i resultatet att de flesta patienter känner ett behov av kontroll och att den perioperativa informationen hade stor betydelse. Att känna någon form av rädsla och obehag var vanligt förekommande, trots detta upplevede de flesta ändå att det var en positiv upplevelse. Att ha en förtroendefull relation med operationsteamet och möjlighet att kommunicera under operation var viktigt för att patienterna skulle känna sig trygga och delaktiga. Konklusion: Oavsett vilken typ av kirurgi som patienter genomgått i vaket tillstånd framkom liknande upplevelser. Däremot med förekomst av individuella variationer. Således betonas vikten av att se varje patient som en unik individ och att bedriva en personcentrerad vård. Kunskap och förståelse för patienters upplevelser är viktigt för att kunna identifiera, planera och utföra omvårdnadsåtgärder i syfte att ombesörja en positiv och trygg upplevelse av vaken kirurgi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)