Utbildningsinsatser som kan öka sjuksköterskors kunskaper för identifiering av sepsis: En deskriptiv litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Miljontals människor världen över avlider årligen till följd av sepsis. Tidigare forskning har visat att det råder bristande kunskaper bland sjuksköterskor att identifiera, hantera och behandla sepsis därför ansågs behovet av att utbilda dem ytterligare föreligga. Omvårdnad är sjuksköterskans huvudområde. Det innefattar exempelvis ansvar och kunskap i att bedöma patienters hälsotillstånd. Ett septiskt tillstånd kan i ett tidigt skede identifieras genom avvikande vitala parametrar. Speciellt framtagna mätinstrument samt riktlinjer finns att följa, dock krävs det att sjuksköterskorna har kunskapen för hur dessa ska användas. Septiska tillstånd har ett snabbt och negativt sjukdomsförlopp, därför är tidig identifiering och snabba åtgärder viktigt. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa vilka utbildningsinsatser som kan öka sjuksköterskors kunskaper för identifiering av sepsis. Metod: En deskriptiv litteraturstudie med tematisk dataanalys vars resultat har baserats på 13 artiklar med kvantitativ ansats samt en med mixad metod. Huvudresultat: I resultatet framkommer det att samtliga studier använde någon form av muntliga och/eller digitala utbildningar, ”escape room” eller simuleringar som lyckade utbildningsinsatser eftersom det resulterade i ökade kunskaper bland sjuksköterskorna gällande identifiering av septiska tillstånd. Syftet med flertalet av utbildningsinsatserna var att de låg till grund för olika typer av förbättringsarbeten inom varierande vårdkontexter med det gemensamma målet att förbättra vården vid sepsis. Slutsats: För att minska de konsekvenser som uppstår till följd av bristande kunskaper gällande sepsis bland sjuksköterskor, kan olika utbildningsinsatser genomföras inom olika vårdkontexter då det är bevisat att kunskap räddar liv. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)