Enhetschefers komplexa verklighet : En kvalitativ studie om konkurrensutsatthet & etiska dilemman inom privat hemtjänst

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka konkurrensutsatthet och etiska dilemman i arbetet för enhetschefer inom privat hemtjänst. Materialet inhämtades genom en kvalitativ webbenkät (n=16) med öppna svarsalternativ som besvarades utifrån två vinjettfall samt kvalitativa semistrukturerade intervjuer (n=4). Studien undersökte konkurrensutsatthet och etiska dilemman ur moralfilosofiska perspektiv med fokus på pliktetik och konsekvensetik, där självbestämmandeprincipen och rättviseprincipen var ledande i analysarbetet. Resultatet påvisade en komplex situation för enhetscheferna. Genom respondenternas svar identifierades tre huvudteman med underteman: 1) rättvisa med undertemana likabehandling, behov och betalningsförmåga, 2) respekt med undertemana brukarens önskemål och självbestämmande, och personalens mångfald, samt 3) marknadslogik med undertemana konkurrens och värderingskonflikter. Enhetscheferna upplevde en situation där deras lojalitet mot personal och brukare/kunder kunde komma i konflikt med de egna värderingarna kring att vilja hjälpa, upplevd rättvisa samt uppfylla krav från den egna verksamheten. Vidare forskning inom området behövs för att tydliggöra komplexiteten i enhetschefernas arbete vad gäller konkurrensutsatthet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)