Eventstudier som bevismedel i insiderfall

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: En eventstudie är en statistisk metod för att fastställa hur en viss händelse – t.ex. offentliggörandet av ny information – har påverkat priset på en eller flera aktier. Genom metoden kan de prisförändringar som inte beror på den studerade händelsen borträknas. Detta arbete analyserar två möjliga användningsområden för eventstudier vid misstanke om överträdelser av insiderregleringens handelsförbud: dels hur de kan användas för att fastställa om viss information var ägnad att väsentligt påverka priset på en aktie, dels hur de kan användas för beräkna den vinning som en överträdelse av handelsförbudet medfört. Uppsatsens slutsats avseende den första frågan är att metoden hade kunnat bidra som en lösning på de problem som brottsutredande myndigheter och domstolar ställs inför vid bedömningen av viss informations prispåverkande potential. Uppsatsens slutsats avseende den andra frågan är att vinstberäkningar som utförs genom eventstudier ger mera rättvisande resultat än beräkningar som utförs med de metoder som används i dag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)