Statistisk analys av blixtdata för Danmark 2002-2010

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Fysiska institutionen

Författare: Sandra Andersson; Nadine Damsberg; [2011]

Nyckelord: Physics and Astronomy;

Sammanfattning: Åska hör till ett av de farligaste fenomenen som finns i vår atmosfär. Intresset av att observera åska har alltid funnits hos människan. Först på senare tid har man börjat förstå fysiken bakom fenomenet, även om det fortfarande finns många luckor i kunskapen. Sedan 2000 använder Danmarks Meteorologiska Institut blixtlokaliseringssystemet IMAPCT, som bland annat registrerar nedslagspunkt, strömstyrka och polaritet. Systemet är bättre på att lokalisera markblixtar än de blixtar som sker uppe bland molnen. För perioden 2002-2010 har data från IMPACT behandlats och sammanställts i grafer och histogram. Fördelningen av antalet urladdningar under olika tid på året och dygnet har studerats och likaså medelströmstyrkans variation över året. Resultatet visar på att flest urladdningar sker under juni, juli och augusti månad. Åska förekommer under alla tider på dygnet men under sommaren vanligast på eftermiddagen. Medelströmstyrkan är generellt högre under perioden september till maj. Vidare har den geografiska skillnaden i antalet blixtar studerats. Resultatet pekar på att en sådan fördelning inte föreligger. Andra studier har visat att andelen positiva blixtar minskar under sommarmånaderna. I denna studie har ett sådant samband inte kunnat urskiljas. Två fallstudier av dagar med åskväder har även gjorts.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)