Sökning: "Sandra Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade orden Sandra Andersson.

 1. 1. I gränslandet mellan juridik och moral - en abstrakt tillämpning av pactum på avtal om surrogatmödraskap

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sandra Andersson; [2021-09-17]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Avtal i strid med goda seder; Familjerätt; Moralisk otillbörlighet; Osedliga avtal; Pactum turpe; Surrogatavtal; Surrogatmödraskap;

  Sammanfattning : Surrogatmödraskap är en omdebatterad form av assisterad befruktning, så väl i rättsliga som i utomrättsliga diskussioner. Medan vissa anser att surrogatmödraskap kan vara en fungerande lösning för personer som lider av ofrivillig barnslöhet, menar andra att arrangemanget är moraliskt oförsvarligt och därför någonting som samhället borde ta avstånd från. LÄS MER

 2. 2. "Syns du inte, finns du inte" : En kvalitativ studie om hur hälso- och sjukvårdskuratorer upplever sin yrkesroll i samverkan med andra professioner inom hälso- och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sandra Andersson; [2021]
  Nyckelord :hospital social workers; interprofessional collaboration; teamwork; profession; jurisdiction; communication between professions.; Science General;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative research was to investigate medical social workers experiences and thoughts on collaboration with other health care professionals and what obstacles and opportunities they see with the interprofessional collaboration. The empirical research is based on six interviews with curators in somatic healthcare. LÄS MER

 3. 3. Har de äldres aktivitetsvanor ändrats under pågående covid-19 pandemin? : En kvantitativ studie om äldres fysiska aktivitet innan och under pågående covid-19 pandemi

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Sandra Andersson Kakos; [2021]
  Nyckelord :Covid-19 pandemin; fysisk aktivitet äldre; Health belief model; hälsa äldre;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskans hälsopreventiva åtgärderför barn och ungdomar med övervikt- En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Amina Normark; Sandra Andersson; [2021]
  Nyckelord :District nurse; children; overweight; health preventive; Distriktssköterska; barn; övervikt; hälsoförebyggande arbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Distriktssköterskans arbetsområde syftar till att förebygga och främja hälsa. Henkan verka inom flera olika områden som primärvård, hemsjukvård och elevhälsovård. LÄS MER

 5. 5. Cannabisdiskurser i svensk press : En kvantitativ innehållsanalys av förändringen mellan 2012 och 2020

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Sandra Andersson; [2021]
  Nyckelord :cannabis; media; press; discourse; change; cannabis; media; tryckt press; diskurs; förändring;

  Sammanfattning : While the western world is in the midst of a liberalisation trend where laws concerning cannabis are frequently changed in favour of a more permissive stance, the characteristic Swedish objective for “a drug-free society” remains. Based on five different cannabis discourses in Swedish press, which have been identified in previous research, this paper uses a quantitative content analysis to examine how often these discourses appear, and the scope they are given, in four of Sweden’s largest newspapers. LÄS MER