Sökning: "kommun budgetprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden kommun budgetprocess.

 1. 1. Budgetera mera : En fallstudie om budgetering i Västerviks Kommun

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Martin Andersson; Jerry Pham; [2015]
  Nyckelord :Budgetering; budget; budgetprocess; budgetuppföljning; ekonomisk styrning; kommun; kommunal verksamhet; offentlig sektor; demokrati;

  Sammanfattning : Bakgrund Budgeten används som styrmedel i alla möjliga typer av organisationer, det rör sig då inte enbart om vinstorienterade och privatägda företag, utan även om offentliga verksamheter. I Västerviks Kommun gjordes under 2011 ett stort underskott på närmare 60 miljoner kronor. LÄS MER

 2. 2. Kommunal budgetprocess : Fallstudie över tre organisatoriska nivåer i Uppsala kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klara Hagström; [2014]
  Nyckelord :Budget;

  Sammanfattning : Denna studie består av en fallstudie av äldreomsorgen i Uppsala kommun med syfte att utreda hur delaktigheten och medvetenheten i budgetprocessen påverkar organisationens effektivitet. I en kommun arbetar både förtroendevalda och tjänstemän så det finns flera intressenter gällande hur resurserna ska fördelas ut till det olika verksamheterna vid framläggningen av budgeten. LÄS MER

 3. 3. Att vara eller inte vara delaktig? : Medarbetares delaktighet i en offentlig organisations budgetprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Mette Eriksson; Sofia Mårtensson; [2013]
  Nyckelord :Participation; Motivation; Communication; Job performance; Delaktighet; Motivation; Kommunikation; Arbetsprestation;

  Sammanfattning : Svensk titel: Att vara eller inte vara delaktig? Medarbetares delaktighet i en offentlig organisations budgetprocessFörfattare: Mette Eriksson och Sofia MårtenssonFärdigställd: 2013-05-21Uppsats nivå: Kandidatuppsats i verksamhetsstyrningHandledare: Titti EliassonNyckelord: Delaktighet, Motivation, Kommunikation, ArbetsprestationSyfte: Syfte med vår studie är att skapa en förståelse för vad medarbetares delaktighet kan leda till i en budgetprocess inom en offentlig organisations olika nivåer. Frågeställning: Vad kan medarbetares delaktighet i en budgetprocess leda till?Metod: För att besvara frågeställningen har en kvalitativ undersökning genomförts med en abduktiv ansats. LÄS MER

 4. 4. Tidigareläggning av den kommunala budgetprocessen –En studie av Båstad, Höganäs och Klippans kommun

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotte Antonius; Jessica Malmhäll; [2006]
  Nyckelord :Kommunal verksamhet; budget; budgetprocess; styrning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Budgeten har i Sveriges kommuner en ledande roll som ekonomiskt styrinstrument. Budgeten uppfyller en rad olika syften inom områden som planering, kommunikation och kontroll. Ett mycket viktigt syfte med den kommunala budgeten är också resursfördelning. I kommuner får prioritering och fördelning av resurser ske med hjälp av budgetering. LÄS MER

 5. 5. Hur och i så fall varför skiljer sig budgetprocessen åt mellan ett affärsföretag och en offentlig organisation? : En praktikfallstudie av Visma SPCS och äldreomsorgen i Tingsryds kommun

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Författare :Henrik Nilsson; David Petersén; [2006]
  Nyckelord :budgetprocessen; affärsföretag; offentlig organisation;

  Sammanfattning : SammanfattningKandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan, Växjö universitet, Ekonomistyrning, EKR 362, VT 2006Författare: Henrik Nilsson och David PetersénHandledare: Anders JerrelingExaminator: Rolf G LarssonTitel: Hur och i så fall varför skiljer sig budgetprocessen åt mellan ettaffärsföretag och en offentlig organisation?-En praktikfallstudie av Visma Spcs och äldreomsorgsenheten inom Tingsryds kommunBakgrund: Det finns ingen lag om att affärsföretag ska upprätta budgetar. Däremot skall kommuner och landsting upprätta budgetar varje år. LÄS MER