Sökning: "kommunal verksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 488 uppsatser innehållade orden kommunal verksamhet.

 1. 1. Uppsalas ANDT-L strategi: Hur implementerades L:et?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Viktor Wahrenberg; [2021]
  Nyckelord :ANDT; Läkemedel; Implementering; Sverige.;

  Sammanfattning : Uppsala län är det enda länet som har en ANDT-L strategi där L:et (läkemedel) är det som skiljer Uppsala från andra län. Eftersom Uppsala län är ensamt om att ha en strategi som innefattar läkemedel (L) är det intressant att undersöka hur denna strategi har implementerats. LÄS MER

 2. 2. Social hållbarhet i en kommunal kontext : En diskursanalys av Haninge och Huddinge kommuns arbete med social hållbarhet

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Evelina Israelsson; [2021]
  Nyckelord :Path dependency; spatial determinism; Social hållbarhet; hållbarhet; planering; Haninge kommun; Huddinge kommun; diskursteori; diskursanalys; hegemoni; antagonism;

  Sammanfattning : Vad innebär egentligen social hållbarhet? Forskningen presenterar en rad olika förklaringar av begreppet, menar att det bland annat är möjligt att se begreppet som ett ramverk eller verktyg, men det kan även ses som ett sätt att uppnå hållbarhet i generell mening - men är dessa sätt att betrakta social hållbarhet något som även används i kommunernas praktiska verksamhet? Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur begreppet social hållbarhet används och beskrivs på kommunal nivå. Undersökningen har utgått från ett diskursteoretiskt perspektiv och en diskursanalytisk metod som syftar till att dekonstruera och analysera användningen av social hållbarhet på kommunal nivå. LÄS MER

 3. 3. Befolkningsförändringar: Vilka blir de ekonomiska effekterna för Sveriges regioner?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Markus Olsson; [2021]
  Nyckelord :Befolkningstillväxt; befolkningsutveckling; regional ekonomi; ekonomiska effekter; Business and Economics;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats undersöker hur svenska regioners ekonomi påverkas av befolkningsförändring mellan 2012 och 2018. Genom uppsatsens modell presenteras vilka förväntade effekter befolkningsförändringar kan ha för regionernas ekonomi. LÄS MER

 4. 4. För barnen och klimatet – En studie av barnkonventionen och klimatförändringen i svenska kommuner

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Li Ohlsson; [2021]
  Nyckelord :climate change; children’s rights; United Nations Convention on the Rights of the Child; Child Friendly Cities; municipalities; Sweden; Earth and Environmental Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Children’s rights are affected by climate change in numerous ways but few research studies on the subject have been conducted in Swedish municipalities. The objectives of this study have therefore been to assess the impact on children’s rights due to climate change in Sweden and the influence of the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC) on climate policies and measures in Swedish municipalities. LÄS MER

 5. 5. Tillsammans för meningsfulla liv : En fallstudie av ett förbättringsarbete omhur förbättringsmetodiken kan bidra till meningsfulla fritidsaktiviteter för personer med funktionsvariationer

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare)

  Författare :Amela Johansson; [2021]
  Nyckelord :Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS ; kommunal verksamhet; känsla av sammanhang KASAM; ständiga förbättringar; kvalitativ metod; kvalitet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER