Sökning: "kommunal verksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 510 uppsatser innehållade orden kommunal verksamhet.

 1. 1. Äldreomsorgens budgethantering under Covid-19 krisen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Sofia Rosvall; Mariam Nesiri; [2021-09-16]
  Nyckelord :Covid-19 kris; äldreomsorg; budgetering; budgethantering; statsbidrag; kommunal verksamhet; krishantering;

  Sammanfattning : During the Covid-19 pandemic, Sweden realized that our elderly care was badly affectedduring the crisis. This thesis will look into how the government can use the instrument ofstate funded subsidies towards municipalities to increase elderly care resources throughbudget steering during a dynamic crisis like Covid-19. LÄS MER

 2. 2. ”VI ÄR INTE MEDARBETARE, VI ÄR BARA CHEFER” - EN KVALITATIV STUDIE OM KOMMUNENS FÖRSTA LINJENS CHEFERS PSYKOSOCIALA ARBETSMILJÖ

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Lina Lundberg; Rebecka Broberg; [2021-07-02]
  Nyckelord :psykosocial arbetsmiljö; gränslöst arbete; illegitima arbetsuppgifter; återhämtning; krav-kontroll och stödmodellen; krav och resursmodellen; Covid-19; första linjens chefer; systematiskt arbetsmiljöarbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka kommunens första linjens chefers upplevelse av hur kommunen arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att få ta del av deras upplevelse av den egna psykosociala arbetsmiljön. Studien ska också se över vilka organisatoriska förutsättningar som första linjens chef behöver för att få en bra psykosocial arbetsmiljö samt att kunna leda och utföra sitt arbete. LÄS MER

 3. 3. Uppsalas ANDT-L strategi: Hur implementerades L:et?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Viktor Wahrenberg; [2021]
  Nyckelord :ANDT; Läkemedel; Implementering; Sverige.;

  Sammanfattning : Uppsala län är det enda länet som har en ANDT-L strategi där L:et (läkemedel) är det som skiljer Uppsala från andra län. Eftersom Uppsala län är ensamt om att ha en strategi som innefattar läkemedel (L) är det intressant att undersöka hur denna strategi har implementerats. LÄS MER

 4. 4. ”KAN DU STÖDJA MIG? KAN VI GÖRA DET HÄR TILLSAMMANS?” : En studie om hur socialsekreterare och familjehemssekreterare inom en kommunal verksamhet upplever samverkan dem emellan.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ebba Hammarström; Emma Engvall; [2021]
  Nyckelord :Familjehemsplacering; gräsrotsbyråkrater; handlingsutrymme; organisationsteori; samverkan; socialtjänsten.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att fördjupa kunskapen om socialsekreterares och familjehemssekreterares upplevelser av samverkan dem emellan inom en kommunal verksamhet beträffande familjehemsärenden. Studien bygger på en kvalitativ forskningsansats och består av sex semistrukturerade intervjuer med handläggare som är verksamma på en familjehemsenhet och en utredningsenhet i en enskild kommun. LÄS MER

 5. 5. Administrera eller agera? : En fallstudie om flera institutionella logiker i kommunal LSS-verksamhet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Luisa Martelius; [2021]
  Nyckelord :Institutional logic; New Public Management; municipal disability care; Institutionell logik; NPM; LSS; funktionshinderverksamhet;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to identify if and how specific institutional logics are expressed in municipal disability care, and if so, answer if the multiple logics create tension or coherence. The research is motivated by the critique aimed towards market influences in Swedish public services, and also by the fact that disability care is understudied. LÄS MER