Different Shades of BDSM : En antropologisk studie om sexualitet, normer och betydelsen av diskurser

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Socialantropologiska institutionen

Författare: Anna Danielsson; [2019]

Nyckelord: BDSM; sexualitet; normer; diskurser;

Sammanfattning: I c-uppsatsen Different Shades of BDSM: En antropologisk studie om sexualitet, normer och betydelsen av diskurser  diskuteras BDSM som sexualitet, dess normer och diskurses betydelse för hur synen på sexualitet kan komma att omdanas. I uppsatsen framträder dels starka interna normer och regler kring sexualitet och samtycke fram hos de BDSM-utövare som deltagit i studien. Dels framkommer det mörka sidor av BDSM-praktiken, men också hur BDSM-aktivisterna kämpar för att motverka och distanserar sig från detta. Den huvudsakliga forskningsfrågan som utreds i studien är: Hur förhåller sig BDSM-utövarna kring fördomarna som reproduceras i Fifty Shades? Den andra forskningsfrågan som utreds är: Hur formar BDSM-utövarna en (politisk) diskurs som baseras på upplevda erfarenheter och hur påverkar debatten det normativa ramverket för sexualitet?  Den bästsäljande Fifty Shades-trilogin används alltså som verktyg för att ta sig an diskurserna kring BDSM-praktiken och ramar således in det mångsfacceterade BDSM-fältet. Fältarbetet är baserat på intervjuer med en mängd BDSM-utövare i Stockholmsområdet, deltagande observation, medieinnehåll från böcker och filmer samt svenskspråkigt internet.  Analysen bygger även vidare på Rubins teorier om vad som anses vara "avvikande" sexualitet, Douglas teorier om  på "rent" och "orent" och Foucaults teorier om "diskursernas kamp". Studiens ansats har delvis varit att skapa förståelse för underliggande mekanismer till varför människor väljer att utöva BDSM, men främst visar den en bild av BDSM-praktiken som kan hjälpa exempelvis yrkesutövare inom socialt arbete att "sålla agnarna från vetet", dvs.  att avgöra vilka som har ett skadligt beteende och därmed skulle behöva stöd och hjälp och vilka som inte behöver det. Uppsatsen bidrar med andra ord till att se att det finns nyanser och att praktiken inte är enhetlig (Just denna uppsats återger främst BDSM-aktivisternas positiva perspektiv, vilka strävar efter en etiskt väl uppbyggd praktik med bra värdegrund, men tar även upp negativa aspekter av praktiken).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)