Redovisningsproblematik i gruvbolag noterade på stockholmsbörsen - en praxisstudie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: Redovisningsproblematik i gruvbolag noterade på stockholmsbörsen – en praxisstudie Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: David Åsenlund och Martin Hammarsten Handledare: Arne Fagerström Datum: Maj 2014 Syfte: Syftet med denna studie är att ge en bild av hur gruvföretag noterade på Stockholmsbörsen tar sig an valmöjligheter som finns i nuvarande redovisningsstandarder. För att kunna ge en bild identifieras faktorer som påverkar redovisningspraxis. Genom att göra detta kan studien hjälpa till att skapa en bredare medvetenhet hos användare av de finansiella rapporterna. Metod: Studiens syfte är att ge en helhetsbild av redovisningspraxis bland g ruvbolag som finns noterade på Stockholmsbörsen. Av den anledningen har en kvantitativ metod använts. Genom databasen Retriever har företagens årsredovisningar för de valda årtalen hämtats. Därefter har en dokumentstudie genomförts på företagens årsredovisningar med syfte att hitta hur företagen väljer att hantera risk i redovisningen samt vilken metod de väljer för redovisning av utgifter som uppstår i prospekteringsfasen av verksamheten. Genom uppställning av tabeller kan jämförelser göras mellan företag och jämförelser kan också göras över tid. För att kunna hitta faktorer som påverkar dessa två redovisningsval har det empiriska materialet ställts mot företagens storlek och soliditetsnivå. Resultat och slutsats: Studien finner, likt tidigare forskning, att gruvbolag som finns noterade på stockholmsbörsen skiljer sig åt när det kommer till val av metod för redovisning av utgifter som uppstår i prospekteringsfasen. Detta kan bero på bristen av tvingande institutionell press. Möjligheten att välja den metod som passar bäst för det enskilda företaget utnyttjas. Studien kan inte visa på något samband mellan de faktorer som undersökts och val av redovisningsmetod. När det kommer till riskfaktorer visar studien att ett företags storlek påverkar antalet riskavslöjanden i årsredovisningen. Studien visar även tecken på isomorfism mellan företagen då riskavsnitten i årsredovisningarna är uppställda på samma sätt i de flesta granskade årsredovisningarna. Förslag till fortsatt forskning: En liknande studie som närmare granskar ett eller ett fåtal bolag för att på en djupare nivå förstå de redovisningsval som företag gör. Genom att koncentrera sig på ett fåtal företag kan intervjuer genomföras och på så sätt kan en djupare förståelse för denna problematik uppnås. Nyckelord: gruvindustri, prospektering, full cost, successful efforts, risk, redovisningspraxis.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)