SJUKSKÖTERSKANS HINDER OCH MÖJLIGHETER FÖR ATT FÖREBYGGA SÅRINFEKTIONER En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: En av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna är sårinfektion. Sårinfektioner är ofta smärtsamma, förlänger patientens sjukhusvistelse, skapar patientlidande och leder till ökade samhällskostnader. Trycksår, operationssår och bensår är några vanliga sår och utan korrekt omvårdnad finns risk att de drabbas av infektion. Det är sjuksköterskans ansvar att tillämpa ett förebyggande arbete så att sårinfektioner inte uppstår. Syfte: Att undersöka hinder och möjligheter för sjuksköterskan i förebyggandet av sårinfektioner. Metod: En litteraturstudie som sammanställer resultat av åtta artiklar från PubMed och Cinahl. Fem artiklar är kvantitativa, två kvalitativa och en mixad metod, alla publicerades mellan 2010 och 2022. Artiklarna kvalitetsgranskades, analyserades och resultatet kategoriserades i fem teman. Resultat: Artiklarna belyser brister i sårvård och påvisar att sjuksköterskan kan förebygga sårinfektioner genom att förbättra sjuksköterskans kompetens och samarbete, patientutbildning och egenvård, preoperativa förberedelser, följsamhet till basala hygienrutiner och korrekt dokumentation. Slutsats: Resultatet påvisar att brister finns i sårvård, basala hygienrutiner, dokumentering av sår, preoperativa förberedelser och patientutbildning. Sjuksköterskors kompetens i sårvård behöver ökas, dokumentation av sårvård förbättras, patientutbildning systematiseras och att basala hygienrutiner ska följas. Genom en god följsamhet kan många sårinfektioner förebyggas och garantera en säker vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)