Sjuksköterskans roll vid interventioner för att förebygga och lindra ensamhet hos äldre- en litteraturstudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Andelen äldre i befolkningen ökar stadigt i Sverige och allt fler äldre bor ensamma. Ensamhet hos äldre har därför blivit ett allt angelägnare problem. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vad sjuksköterskan kan bidra med för att minska ensamhet hos äldre. Metod: Sökning efter relevant litteratur gjordes i databaserna PubMed och CINAHL där 10 artiklar valdes ut och analyserades med hjälp av integrerad analys. Resultat: Tre huvudkategorier framkom; Att ha nära relationer, Att träffas i grupp och Att ha en god relation till sjuksköterskan. Resultatet visar att genom att ha ett tillfredsställande kontaktnät och nära relation till både vänner och familj minskade de äldres ensamhet. Att träffas i grupp med likasinnade (framförallt i grupper med fokus på en aktivitet inom ett gemensamt intresse) hade en positiv inverkan på att lindra känslor av ensamhet. I flera studier framgick det även att en god relation till sjuksköterskan kunde minska känslan av ensamhet. Slutsats: Genom att ha kunskap om vilka faktorer som lindrar äldre personers upplevelse av ensamhet kan sjuksköterskan stödja och hjälpa den äldre i att hitta och använda dessa och därmed lindra äldres känslor av ensamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)