Outsourcingrelationer : Sambandet mellan engagemang och kunskapssamordning vid outsourcing av ekonomifunktioner

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Syfte: Tidigare forskning tyder på ett samband mellan engagemang och kunskapssamordning inom outsourcingrelationer. Vi utgår från kvantitativa studier där det saknas närmare beskrivning av karaktären av detta samband. Vi anser att det är av intresse att öka förståelsen för sambandet och därför är syftet för vår studie; att belysa sambandet mellan engagemang och kunskapssamordning i outsourcingrelationer.   Metod: Vår studie genomförs utifrån en kvalitativ ansats. Vi använder oss av en fallstudiedesign där vi studerar såväl kunder som leverantörer. Vår ontologi präglas av socialkonstruktivismen och kunskapssynen är av hermeneutisk art. Vi har en abduktiv forskningsansats, utifrån den teoretiska referensramen bygger vi upp en struktur för studien som hjälper oss att samla in och analysera empiriskt material inom olika kategorier. Med den teoretiska referensramen som utgångspunkt tar vi fram vår intervjuguide och samlar in empiriskt material genom semi-strukturerade intervjuer med fem kunder och fem leverantörer inom intresseområdet.   Resultat & slutsats: Vi har uppmärksammat att sambandet mellan begreppen engagemang och kunskapssamordning, är av en karaktär som fokuserar på människan och företaget som unika individer.   Förslag till fortsatt forskning: Vi har uppmärksammat att kunder och leverantörer anser att det finns en skillnad i hur stora och små leverantörer ser på betydelsen av relationerna inom outsourcing. Av den anledningen anser vi att det skulle vara intressant med en studie som belyser dessa eventuella skillnader. Dessutom anser vi att det skulle vara intressant med en studie kring outsourcingrelationer tillämpad på stora leverantörer och där applicera den teori vi använt oss av för att belysa eventuella skillnader i teorins lämplighet.   Uppsatsens bidrag: Genom att belysa karaktären av sambandets mellan begreppen engagemang och kunskapssamordning, har vi lämnat ett teoretiskt bidrag i fyra delar. Vårt teoretiska bidrag bygger vidare på de kvantitativa studier vi utgår ifrån, det kompletterar samt ger stöd för teorier vi valt att tillämpa samt att dessa teorier till viss del sammankopplas. Vi har även lämnat ett praktiskt bidrag utifrån vår studie, detta bidrag kan ses som en riktlinje för kunder och leverantörer, hur de kan arbeta med sina relationer inom outsourcing.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)