Hur sjuksköterskor kan främja fysisk aktivitet hos personer med cancer : en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Bakgrund  För en person som drabbas av cancer leder sjukdomen ofta till omfattande förändringar för personens psykiska och fysiska välmående. Sjukdomen och dess behandling kan även resultera i omfattande och påfrestande förändringar i det vardagliga livet. I samband med en cancerdiagnos minskar ofta nivån av fysisk aktivitet vilket i sin tur kan leda till ökad smärta och fatigue samt en längre återhämtningsprocess. Forskning har visat att det finns ett flertal positiva hälsoeffekter av att utföra fysisk aktivitet i samband med cancersjukdom och även under pågående eller efter avslutad cancerbehandling. Denna litteraturöversikt presenterar en sammanställning av studier som belyser hur sjuksköterskor kan främja fysisk aktivitet hos personer med cancer. Syfte Syftet var att belysa hur sjuksköterskor kan främja fysisk aktivitet hos personer med cancer. Metod Litteraturöversikt är designen för denna studie som grundar sig på 15 vetenskapliga artiklar av både kvalitativ design, kvantitativ design och mixad design. Artiklarna valdes genom databassökningar i PubMed, CINAHL, PsycINFO samt genom manuella sökningar. Integrerad analys tillämpades som strategi vid dataanalysen. Resultat Denna litteraturöversikt har funnit resultat i hur sjuksköterskan kan främja fysisk aktivitet hos personer med cancer och definierat dessa fyra kategorier: Sjuksköterskans kunskap om fysisk aktivitet, rådgivning om fysisk aktivitet, handledda interventioner i omvårdnaden och användning av digitala verktyg. Slutsats Sjuksköterskor kan främja fysisk aktivitet hos personer med cancer genom olika tillvägagångssätt för att öka personers intresse för fysisk aktivitet, samt öka medvetenheten kring de positiva effekterna som fysisk aktivitet kan bidra till i samband med cancersjukdom. Det behövs mer forskning och evidens för att det ska kunna implementeras tydliga riktlinjer i sjuksköterskans omvårdnadsarbete vad gäller fysisk aktivitet för personer med cancer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)