Stadsranden i den hållbara staden : skräp eller skatt?

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: På grund av en sedan länge pågående urbaniseringstrend förväntar vi oss att städer kommer att växa. Därför värderas stadsranden, alltså zonen mellan stad och land, utifrån dess framtid snarare än för vad den kan bidra med idag. Målet med den här uppsatsen är att undersöka stadsrandens potential att rymma värden knutna till hållbar stadsutveckling i syfte att hitta värden som inte uppmärksammats tidigare. Detta för att stödja en gynnsam relation mellan stad och land samt för att klargöra stadsrandens roll i planering, gestaltning och förvaltning av en hållbar stad. Det görs dels genom en litteraturstudie och dels genom en referensstudie av stadsranden i Stockholm. Begreppet hållbarhet hanterar på olika sätt en ekologisk, en social och en ekonomisk dimension som alla samverkar till en utveckling som inte äventyrar kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Resultatet av studien visar att det finns sociala och ekologiska värden knutna till stadsrandens landskap som bidrar till den sociala och ekologiska dimensionen av hållbar stadsutveckling. Därtill erbjuder stadsranden potential för värden som är hotade i staden såväl som på landsbygden. En jämförelse mellan referensstudien och litteraturstudien tyder på att stadsrandens fulla potential kanske inte tas tillvara på i planeringen. Därtill tyder resultaten på att stadsranden behöver hanteras som helhet utan administrativa gränser, där fula såväl som sköna områden tillåts bidra till den hållbara staden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)