Sökning: "språket makt"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade orden språket makt.

 1. 1. Bristningar, infektioner och besvär : En systemisk-funktionell analys av informationstexter om efterförlossningsvård

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Alex Fälting; [2022]
  Nyckelord :language and gender; critical discourse studies; systemisk-funktionell grammatik; SFG; språk och kön; kritiska diskursstudier; CDS; förlossningsvård; efterförlossningsvård;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker språket i informationstexter om efterförlossningsvård ur ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv. Syftet med denna studie har varit att synliggöra normer och diskurser om efterförlossningsvård om vad som räknas som sjukt och inte, vad som är vårdens respektive individens ansvar och vilka skador som lyfts fram eller göms undan. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkighet i förskolan : Förskollärares berättelser om förhållningssätt och dess uttryck i förskolans undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Josefine Andersson; [2022]
  Nyckelord :andraspråk; disciplinär makt; flerspråkighet; förskola; modersmål; normkritiskt perspektiv; social praktik; social rättvisa; undervisning; transspråkande;

  Sammanfattning : I takt med samhällsutvecklingen möter och möts allt fler flerspråkiga barn i förskolan och språk- och kunskapsutveckling utgör idag samhällsaktuella debatter. Föreliggande studie syftar till att undersöka hur förskollärare uppfattar och förhåller sig till flerspråkighet, samt hur de beskriver att de bedriver undervisning i relation till fenomenet – för att medverka till flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling i enlighet med en likvärdig utbildning. LÄS MER

 3. 3. Vad ska vi med bild till? : En kritisk diskursanalys av tre länders läroplaner med fokus på ämnet bild

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Bild

  Författare :Eva Ekeroth; [2022]
  Nyckelord :Läroplan; bild; Storbritannien; England; Sverige; Finland; diskursanalys; jämförande studie; CDA – Critical Discourse Analysis;

  Sammanfattning : Denna uppsats utgår från den didaktiska frågan varför något ska läras eller undervisas i och fördjupar sig i diskurser kring ämnet bild i tre länders läroplaner. Uppsatsens syfte är att utveckla förståelse för och jämföra tre länders läroplaner för grundskolan med avseende på förhärskande diskurser i relation till bildämnet. LÄS MER

 4. 4. Det företagsekonomiska könet : En kritisk diskursanalytisk studie av maktförhållanden i arbetslivet ur ett genusperspektiv i svensk media

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mimmi Forsberg; Johanna Grönlund; [2022]
  Nyckelord :Gender; Power; Discourse Analysis; Inequality; Fairclough; Genus; Makt; Diskursanalys; Ojämlikhet; Fairclough;

  Sammanfattning : Datum: 2022-05-30 Nivå: Magisteruppsats Företagsekonomi, 15hp Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola Författare: Johanna Grönlund (29/03/13), Mimmi Forsberg (96/04/29) Titel: Det företagsekonomiska könet: En kritisk diskursanalytisk studie av maktförhållanden i arbetslivet ur ett genusperspektiv i svensk media Handledare: Magnus Linderström Nyckelord: Genus, Makt, Diskursanalys, Ojämlikhet, Fairclough Forskningsfrågor: Hur etablerar diskursiva praktiker framställningar om genus i arbetslivet? Hur har diskursen i svensk media manifesterat och reproducerat maktförhållanden kring genus i arbetslivet? Syfte: Utifrån en kritisk teoretisk ansats analysera hur genusdiskursen har framställts i svensk media. Detta för att se hur språket har förmedlats och kan tänkas manifestera maktförhållanden kring kvinnligt i förhållande till manligt i arbetslivet. LÄS MER

 5. 5. Namnet ska ge rötter, men också vingar – En sociolingvistisk undersökning av invandrade föräldrars namnval till sina svenskfödda barn

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Elaine Sjödin; [2021-10-01]
  Nyckelord :namn; förnamn; namnval; invandrade föräldrars namnval; identitet; identitetskonflikt; diskurs; deologi; makt; majoritetssamhälle;

  Sammanfattning : I föreliggande kvalitativa studie undersöks vilka faktorer invandrade föräldrar kan se som väsentliga när de väljer namn till sina svenskfödda barn samt om namnvalen kan ses som en del i en identitetsskapande process. Om så är fallet undersöks om det finns någon konflikt mellan olika identitetsframställningar. LÄS MER