Förtroendets betydelse för konsumenter i en digitaliserad värld - En kvalitativ studie i marknadsföringspsykologi inom apoteksbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med studien är undersöka och kartlägga hur konsumenters förtroende bevaras vid övergång från fysisk aktör till digital inom apoteksbranschen. Uppsatsen är som via en kvalitativ forskningsmetod via en abduktiv forskningsansats. Analys och slutsats bygger på empiri som erhållits genom datainsamling från semistrukturerade djupintervjuer. Genom analys av det empiriska materialet tillsammans med existerande teori har slutsatsen dragits att förtroendet förändras vid övergång till digitala plattformar. Detta via ökat krav på disciplin, navigation och ansvar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)