Talförbättrande operation vid velofarynxinsufficiens (VPI) : Patienters subjektiva upplevelse av svalglambå

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap

Sammanfattning:

Velofarynxinsufficiens (VPI) innebär en otillräcklig förmåga att stänga passagen mellan mun- och näshåla. En ofullständig slutning får konsekvenser framför allt för talet, då luft passerar genom näsan även vid orala språkljud och leder till en avvikande talklang och artikulation. Dessa avvikelser kan vara mer eller mindre framträdande i talet och innebära allt ifrån en lätt förvrängning av talklangen till att talet blir oförståeligt för omgivningen, vilket får allvarliga konsekvenser för möjligheten att kommunicera verbalt.

 

VPI kan behandlas på flera sätt, dels protetiskt, dels med kirurgi. Deltagarna i denna studie har alla genomgått operation med uppåtbaserad farynxlambå, som är en väldokumenterad och effektiv metod för att behandla VPI. En vanligt förekommande biverkning till operationen är luftvägshinder, exempelvis nästäppa, snarkning och sömnapné. 

 

Syftet med studien var att undersöka deltagarnas egen uppfattning om operationsresultatet gällande tal och biverkningar, med hjälp av en enkät för självskattning. 61 patienter opererade med uppåtbaserad svalglambå under perioden 2000-2011 vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala deltog i studien. Deltagarna delades in i tre undergrupper utifrån etiologi: deltagare med spalt (n  =  35), deltagare med spalt och syndrom (n  =  13), samt deltagare utan spalt (n  =  13).

 

Resultat: 55 av 61 deltagare (90  %) ansåg att operationen förbättrade deras tal. 49 av 61 deltagare (80  %) skulle dessutom rekommendera operationen till någon annan med samma besvär. 42 av 61 deltagare (68,8  %) uppgav att de är nöjda med sitt tal. Kvarstående biverkningar som rapporterades var nästäppa, snarkning, dagtrötthet och muntorrhet. Deltagarna upplevde dock dessa biverkningar i liten grad. Ingen tydlig skillnad sågs mellan de olika patientgrupperna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)