Att vårda patienter som bär på viral blodsmitta : Sjuksköterskors erfarenheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Miljontals människor världen över lever med viral blodsmitta, vilket innebär att många sjuksköterskor möter denna patientgrupp. Till viral blodsmitta hör hepatit B (HBV), hepatit C (HCV) och humant immunbristvirus (HIV). Studier har visat att viral blodsmitta är förknippat med stigma och att patienter med viral blodsmitta riskerar att diskrimineras. Sjuksköterskans arbete med patienter med viral blodsmitta och andra kroniska sjukdomar liknar varandra. Sjuksköterskor behöver ha kunskaper om hur viral blodsmitta sprids och förebyggs samt hur det påverkar patienten. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter som bär på viral blodsmitta. Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ ansats har genomförts. Resultat: Huvudtemana är en vård som framkallar känslor, ett utmanande omvårdnadsarbete och den egna hälsan riskeras. De underteman som framträdde var ilska och frustration, hjälplöshet och vanmakt, medkänsla, stress och utmattning, ett professionellt förhållningssätt, diskriminering och stigma, rädsla och smittförebyggande åtgärder samt att exponeras för viral blodsmitta. Slutsats: Att vårda patienter med viral blodsmitta innebar många utmaningar. Sjuksköterskorna försökte hitta egna lösningar och sätt att hantera de utmaningar som arbetet innebar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)