Sjuksköterskans roll inom den rättspsykiatriska vården

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Författare: Tea Rozic; Linnea Stenbacka; [2020]

Nyckelord: Patient; Rättspsykiatri; Sjuksköterska;

Sammanfattning: Bakgrund: Artiklarna i bakgrunden visar både patientens och sjuksköterskans sida av den rättspsykiatriska vården. Patienterna ansåg sjuksköterskorna vara avvisande och kalla, och motvilliga att skapa en relation med patienterna. Om patienterna visades empati med förståelse och ett öppet sinne kände de sig stöttade och sedda. Sjuksköterskorna ansåg att de delar av omvårdnaden i interaktion med patienterna som användes mest var av stöttande karaktär tillsammans med övningar för praktiska delar av vardagen. Det visades här att även sjuksköterskorna ansåg uppmuntran och stöttning vara den mest uppskattade delen av omvårdnaden av patienterna.Syfte: Syftet med denna uppsatsen är att undersöka sjuksköterskans roll i omvårdnaden av patienter inom den rättspsykiatriska vården.Metod: Författarna använde en kvalitativ litteraturstudie som metod tillsammans med kvalitetsgranskning och kvalitativ innehållsanalys av artiklarna.Resultat: Resultatet påvisade att sjuksköterskor inom den rättspsykiatriska verksamheten skiljer sig i sitt arbete från andra vårdinstanser. Med daglig exponering av våld och aggressivitet påverkas sjuksköterskornas omvårdnad. Huvudkategorierna som utgör resultatet består av; den professionella patientrelationen, vården inom rättspsykiatrin, rädsla, och värdighet och skyddande av patienters integritet. Subkategorierna till dessa är; bemötande med empati, vård utifrån säkerhetsrutiner, sjuksköterskan med objektivt förhållningssätt, lidande inom rättspsykiatrin, och respekt.Konklusion: Relationen sjuksköterska och patient emellan har visats vara av stor betydelse för god omvårdnad inom rättspsykiatrin. Som sjuksköterska kommer en att möta dessa patienter både inom psykiatrin och inom den somatiska vården. Sjuksköterskors grundutbildning bör inneha mer kunskap och information om den rättspsykiatriska vården för att nyexaminerade sjuksköterskor ska bättre inse betydelsen av att ha ett öppet, icke-dömande sinne gällande alla typer av patienter.Nyckelord: Omvårdnad, patient, rättspsykiatri, rättspsykiatrisk vård, sjuksköterska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)