Det naturliga ledarskapet : En kvalitativ studie om Svenska Danssportförbundets elitorganisation

Detta är en Kandidat-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Frida Lundström; [2014]

Nyckelord: tränarlänkdanssport;

Sammanfattning:

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie var att undersöka hur dagens förbundskaptener inom Svenska Danssportförbundets uppfattar och ser på sin roll som förbundskapten och sitt elittränarskap. Detta är en första kartläggning och ska svara på: (1) Hur rollerna som förbundskapten respektive elittränare definieras i dagens organisation, (2) Vad innebär elittränarskap för dagens förbundskaptener samt (3) Hur ser deras karriärvägar ut?

Metod

Studien är kvalitativ, där tillvägagångssättet för att samla in det empiriska materialet bestod av fem stycken halvstrukturerade intervjuer. Studien har en induktiv ansats. Detta innebär att det empiriska materialet först har samlats in och därefter har de teoretiska källorna behandlats. Kriteriet för urvalsgruppen var nuvarande sittande förbundskaptener inom Svenska Danssportförbundet. Intervjuerna har transkriberats och analyserats tematiskt med hjälp av kodning.

Analys

I dagens organisation finns inga tydliga arbetsbeskrivningar eller definitioner av en förbundskaptens arbetsuppgifter. Elittränarskap för dagens förbundskaptener handlar mycket om den idrottsliga kunskapen och erfarenheten inom dansen. Alla nuvarande förbundskaptener har en framgångsrik danskarriär bakom sig och majoriteten påpekar att ledarskapet är naturligt. Steget till att bli förbundskapten är sällan långt om man själv varit med i landslaget, har mycket erfarenhet inom tävling eller har sociala relationer inom förbundet som stödjer en ledarskapskarriär där.

Slutsats

Kartläggningen inom förbundet har bland annat bekräftat den vetenskapliga förankringen och studien har med sin rika empiri genererat en bra överblick om hur dagens situation uppfattas och ser ut. Mycket erfarenhet ger ofta en betydande och avgörande faktor inom organisationen. Dansen har sportifierats tillsammans med det idrottsliga idealet som ställt krav på dansen och organisationens professionalisering. Kravet på dansarna har till stor del synliggjorts betydligt mer än kraven på organisationen och på tränarna. En förklaring till att det naturliga ledarskapet existerar kan vara på grund av de osynliga kraven.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)