Mötet mellan sjuksköterskan och patienten med missbruksproblematik

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

Författare: Therese Svensson; Isabella Olli; [2015]

Nyckelord: Missbruk; Attityder; Beroende; Omvårdnad;

Sammanfattning:

Alkohol/substansmissbruk är ett ökande problem i Sverige vilket leder till att fler människor

söker sjukhusvård på grund av komplikationer av missbruket. Frågeställningar som ställdes: Hur

upplever sjuksköterskor mötet med patienter med missbruksproblematik? Vilka problem eller

förebyggande åtgärder upplever sjuksköterskan vid omvårdnad av patienter med missbruk? Hur

upplever sjuksköterskan vårdrelationen mellan patienten med missbruksproblem och

sjuksköterskan? Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans upplevelse av att vårda

patienter med missbruksproblematik. Metoden var en litteraturstudie med samma eftersökning i

tre databaser som resulterade i elva vetenskapliga artiklar som svarade på syftet. I föreliggande

litteraturstudies resultat belystes sjuksköterskors upplevelser av: känsla av osäkerhet, bristande

kunskap och vårdrelation. Samtliga artiklar kom fram till att osäkerhet hos sjuksköterskan och

bristande kunskap inom missbruksproblematik är grunden till problemen inom omvårdnad och

orsakar flera frågetecken gällande vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient vilket

litteraturstudiens resultat också visar. Ytterligare utbildning till sjuksköterskor om

missbruksproblematik måste tas på allvar och verkställas snarast möjligt för att uppnå god

omvårdnad till patienter med missbruksproblematik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)