Vad hände sen? Intervjuer med unga vuxna som avslutat sina studier på gymnasiesärskolan?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

Författare: Mia Alström Larsson; [2019-10-08]

Nyckelord: Gymnasiesärskola; fenomenologisk studie; övergång;

Sammanfattning: Studiens syfte var att utifrån före detta gymnasiesärskoleelevers erfarenheter visa och analy-sera vad studier inom gymnasiesärskolan kan innebära för individen senare i livet. Teorin som studien bygger på är fenomenologin, eftersom den möjliggjorde en kvalitativ ansats med ut-gångspunkt i informanternas egna berättelser och samtal kring vad de själva erfor av sin ut-bildning och tiden därefter. Halvstrukturerade intervjuer har förts med sju före detta elever från ett och samma gymnasiesärskoleprogram. Informanterna har erfarenheter efter avslutade gymnasiesärskolestudier i mellan sex och sju år. Biestas tre parametrar av utbildningsfunkt-ioner och en hermeneutisk metod att analysera empirin har lett fram till studiens resultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)