OMFÖRHANDLAD MANLIGHET : Ungdomar om manligheter i reklambilder

Detta är en Magister-uppsats från Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

Författare: Anna-therese Klingberg; [2015]

Nyckelord: maskulinitet; genus; bildpedagogik; reklam;

Sammanfattning: Jag har studerat hur elever i 12 - och 15 årsåldern ser på manlighet i reklam. Det finns fler typer av manlighet representerad i reklamen idag än för 10 år sedan. Syftet med min undersökning är att studera hur unga människor ser på olika manligheter i reklambilder. Vad tittar de på och vad ser de? Jag har studerat vilka män eleverna uppfattar som manliga och vilka de uppfattar som manliga med feminina drag. Mitt resultat visar på att det finns fler varianter av manlighet i dag och att det skapats nya manligheter. Manlighet är en social konstruktion som skapas med influenser av den visuella kulturen som bland annat består av bilden (och bilder) av artister, filmer, böcker och reklamfilmer och även av reklambilder, som jag har studerat. Idag sprids nya influenser blixtsnabbt och nya trender och nya manligheter dyker upp nästan samtidigt i olika delar av världen. Avsikten är att studera hur 12 -15- åringar ser på och resonerar kring manlighet som den uttrycks just nu i reklam. Jag har använt mig av metoden fotoelicitering i samband med gruppintervjuer.Mina resultat visar att de unga jag studerade såg ”människan” utan att behöva kategorisera specifikt kön. Just nu händer det mycket med hur vi kategoriserar kön och vi har kända människor som går ut öppet med att de byter sitt kön. Klimatet är öppnare än någonsin tidigare och för de yngre generationerna framstår detta som oproblematiskt. Det var främst flickorna i undersökningen som var drivande i intervjuerna och de var även mer öppna för nya kategorier av manlighet. I studien har jag bland annat hittat nya tecken för manlighet, exempelvis att män kan bära smycken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)