Sökning: "bildpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 333 uppsatser innehållade ordet bildpedagogik.

 1. 1. Ateljeristans roll i förskolan : Hur ateljeristor förstår sin roll och undervisning i bild

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lisa Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :ateljerista; bildpedagogik; förskola; visuell kultur och IKT;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks vilka förutsättningar fyra ateljeristor har i förskolan att bedriva sitt arbete och vilket innehåll den bildpedagogiska undervisningen har. Undersökningen söker också svar på vad och hur ateljeristorna undervisar och handleder i bildpedagogiska aktiviteter, visuell kultur, visuell kommunikation samt i frågor om arbete med IKT. LÄS MER

 2. 2. Bildpedagogik som verksamhet inom Kulturskolan Stockholm

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Konstantinos Prodromou Dahlqvist; [2020]
  Nyckelord :Bildpedagogik; Konstpedagogik; Kulturskolan; Kulturskole-didaktik; Nodalpunkter; Diskursanalys;

  Sammanfattning : Undersökningen handlar om bildpedagogisk verksamhet inom Kulturskolan Stockholm. Syftet var att undersöka och synliggöra bildpedagogernas språkbruk kring sin profession. Empirisamlingen gjordes med hjälp av intervjuer, tankekartor och ett enkätformulär. LÄS MER

 3. 3. "Vem är jag, och sådana saker" : En kvalitativ studie om hur tre bildlärare ser på identitet och personlig utveckling inom bildundervisningen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sofie Olsson; [2020]
  Nyckelord :Identitet; personlig utveckling; bildpedagogik; fenomenologi; essens; begrepp; meningsinnehåll; uttryck;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie intervjuades tre bildlärare, verksamma på högstadiet, i syfte att undersöka hur de resonerar kring och arbetar med begreppen identitet och personlig utveckling i förhållande till bildämnet. Det insamlade materialet analyserades och tolkades sedan utifrån fenomenologisk teori, ämnesdidaktiskt perspektiv på uttryck och innehåll i abstrakta begrepp samt fyra, kända identitetsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Vad säger skolan om kultur? : En studie om kulturbegreppets användning i skolans läroplan och medförande didaktiska följder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Pontus Novén; [2020]
  Nyckelord :Kultur; läroplan; kursplan; bildämnet; diskurs; estetisk kultur; antropologisk kultur; bildpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka diskurser som finns i utvalda delar av gymnasieskolans läroplan kring begreppet kultur, samt vilka didaktiska följder det kan medfölja. De utvalda kapitlen har varit de övergripande delarna som berör alla ämnena samt bildämnets kursplan. LÄS MER

 5. 5. Undervisning i tamburen : en observationsstudie kring förskollärares undervisningsstrategier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sandra Lu; [2020]
  Nyckelord :Undervisning; undervisning i förskola; undervisningsstrategier; utvecklingsoedagogik; tambur;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra hur förskollärare skapar undervisningstillfällen i förskolans tambur. Studien har utgått ifrån följande frågeställningar: ”hur riktar förskollärare barnens uppmärksamhet för ett visst innehåll i tamburssituationer?” och ”hur kommer olika undervisningsstrategier till uttryck i förskoans tambur?”. LÄS MER