Sökning: "bildpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 319 uppsatser innehållade ordet bildpedagogik.

 1. 1. Bedömningspraktiker för nyanlända elever : Designdidaktiska aspekter av bedömningsprocessen för nyanlända elever inom bildämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Violeta Karpaviciene; [2019]
  Nyckelord :Bedömning; nyanlända; designteoretiskt perspektiv; situerat lärande; bedömningspraktik; bildpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och förstå vilka variationer av bedömningspraktiker som förekommer vid bedömning och betygsättning av nyanlända elever i jämförelse med icke-nyanlända i bildämnet. Studiens empiri har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med fokus på summativ och formativ bedömning samt aktuella fördelar och nackdelar i bedömningspraxis utifrån ett lärarperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Genom: Metod : En studie i radikala redovisningsformer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Anna Kiander; [2019]
  Nyckelord :Presentations; art education; performativity; contemporary art; aesthetic learning processes.; Redovisningsformer; bildpedagogik; performativitet; samtidskonst; estetiska lärprocesser.;

  Sammanfattning : Traditionella redovisningsformer i grundskolans bildämne skapar sällan utrymme för lärande. Trots att bild är ett estetiskt ämne genererar ofta redovisningsformer ett passivt förhållningssätt gentemot det som eleverna redovisar. Att redovisa inför en grupp kräver kommunikativ kompetens, något som är utanför bildämnets kursplan. LÄS MER

 3. 3. Reflektion i bildämnet : En undersökning om den skriftliga reflektionens möjligheter och dilemman i bildämnet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Jessica Petersson; [2018]
  Nyckelord :Skriva; lära; reflektion; process; arbetsmetod; bildpedagogik.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka den skriftliga reflektionens möjligheter och dilemman för lärande i bildämnet hos tre utbildade bildlärare på högstadiet, utifrån det sociokulturella perspektivet. Studiens frågeställningar är: Vilka möjligheter ser bildläraren att den skriftliga reflektionen gör för elevens lärande i bildämnet samt vilka dilemman ser bildläraren att den skriftliga reflektionen medför? Halvstrukturerad intervjumetod användes för insamling av empiri. LÄS MER

 4. 4. Att lära tillsammans : En studie om bildlärares uppfattningar om grupparbete som arbetsmetod i bildämnet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB); Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Julia Häglund; Joanna Cato Idström; [2018]
  Nyckelord :Grupparbete; bildundervisning; bildämnet; bildpedagogik; samarbete; lärande; sociokulturellt; kommunikation;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur bildlärare uppfattar och använder grupparbete som arbetsmetod i bildämnet. En kvalitativ studie har genomförts i form av intervjuer med tre bildlärare från tre olika högstadieskolor i södra Sverige. LÄS MER

 5. 5. Remix av parafrasen : Om parafrasens roll i samtida bildundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Carolina Barrsäter; [2018]
  Nyckelord :Bildpedagogik; parafras; diskursanalys; bildpedagogiska traditioner; representation inom bildämnet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker parafrasens roll i samtida bildundervisning ur ett socialkonstruktionistiskt och feministiskt perspektiv med hjälp av visuell metodik, diskursanalys och gestaltande metoder. Uppsatsens material består av lärares parafrasuppgifter, elevarbeten, lärares samtal om parafrasuppgifter och stoffurval samt författarens egna erfarenheter av att göra parafraser. LÄS MER