Sökning: "bildpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 341 uppsatser innehållade ordet bildpedagogik.

 1. 1. En Normkritisk Bildsal : Sexualitet, Identitetsskapande Och Bild

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Magdalena Ferens; Maria Larsson; Batol Alawieh; [2021]
  Nyckelord :Art pedagogy; democratic citizens; criticism of norms; critical pedagogy; identity creation; content-based criticism; classroom environment; gender; slow pedagogy and sexuality.; Bildpedagogik; demokratiska samhällsmedborgare; normkritik; kritisk pedagogik; identitetsskapande; innehållsbaserad kritik; klassrumsmiljö; kön; långsam pedagogik och sexualitet.;

  Sammanfattning : Kunskapsöversiktens syfte är att belysa bildpedagogik genom kritisk pedagogik, identitet och identitetsskapande. Detta undersöker vi genom utvalda artiklar, där vi lyfter fram de olika metoderna och resultaterna i artiklarna. Genom en systematisk undersökningsprocess hittade vi och valde ut artiklar som är relevanta för vårt syfte. LÄS MER

 2. 2. Våra värdefulla platser : En studie av bildpedagogik som ger elever möjlighet att påverka sin livsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Louise Bjerstedt; [2021]
  Nyckelord :Livsmiljö; medborgardialog; gemensamma platser; platsfenomenologi; autentiskt lärande;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks ungdomar i gymnasieålders användning – och upplevelse – av sina egna samt våra gemensamma platser. Detta ska i förlängningen undersöka huruvida man med bilddidaktiska metoder och verktyg kan medvetandegöra ungas rätt till insyn och påverkan i demokratiska processer som har inflytande på förändringar av våra gemensamma platser. LÄS MER

 3. 3. Ateljeristans roll i förskolan : Hur ateljeristor förstår sin roll och undervisning i bild

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lisa Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :ateljerista; bildpedagogik; förskola; visuell kultur och IKT;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks vilka förutsättningar fyra ateljeristor har i förskolan att bedriva sitt arbete och vilket innehåll den bildpedagogiska undervisningen har. Undersökningen söker också svar på vad och hur ateljeristorna undervisar och handleder i bildpedagogiska aktiviteter, visuell kultur, visuell kommunikation samt i frågor om arbete med IKT. LÄS MER

 4. 4. Bildskapandets kraft att återuppliva : Auktoriserade bildterapeuters och erfarna bildläraresföreställning och åsikter om hälsoarbete och bildterapeutiska metoder i skolan ochbildundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Sanna Lövgren; [2020]
  Nyckelord :Art therapy; art creation; mental illness.; Bildterapi; bildskapande; elevhälsan; livskunskap; psykisk ohälsa.;

  Sammanfattning : I den här kvalitativa intervjustudien undersöker jag med diskurspsykologiska metoder deattityder som bildlärare och bildterapeuter har kring tanken på eventuella införande avbildterapeutiska metoder i skolan och bildundervisningen. Syftet med studien är att utforskatvå olika diskurser, det bildpedagogiska och det bildterapeutiska och dess eventuella plats iskolan. LÄS MER

 5. 5. Bildpedagogik som verksamhet inom Kulturskolan Stockholm

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Konstantinos Prodromou Dahlqvist; [2020]
  Nyckelord :Bildpedagogik; Konstpedagogik; Kulturskolan; Kulturskole-didaktik; Nodalpunkter; Diskursanalys;

  Sammanfattning : Undersökningen handlar om bildpedagogisk verksamhet inom Kulturskolan Stockholm. Syftet var att undersöka och synliggöra bildpedagogernas språkbruk kring sin profession. Empirisamlingen gjordes med hjälp av intervjuer, tankekartor och ett enkätformulär. LÄS MER