"Inte påverkas väl jag av sånt där" : en studie om digital butikskommunikation

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Digital butikskommunikation har i tidigare studier visats öka kundens köpbeteende. Dessa studier har dock endast tagit digital kontra analog butikskommunikation i beaktande. Denna uppsats har således undersökt olika typer av digital butikskommunikation och hur dessa påverkar kunder i dagligvaruhandeln. Undersökningsmetoden har varit observationer och enkäter som utfördes på två olika Ica-stormarknader i Uppsala. Det som kan urskiljas ur vårt resultat är att hos de kunder som kommit ihåg att de sett digitala budskap kan en tydlig skillnad hittas mellan de som uppmärksammat inspirerade budskap och budskap fyllda med erbjudanden. Hos de kunder som uppmärksammat inspirerande budskap ses en ökad benägenhet till lojalitet mot butiken samt en tendens till en högre impulsköpsfrekvens genom att det affektiva innehållet skapar positiva känslor och angenämhet hos kunderna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)