Svaren på ytan av frågor på djupet : en multimodal analys av peritext på doktorsavhandlingars omslag

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Retorik

Sammanfattning: I den här kandidatuppsatsen utforskas peritexten på 19 humanvetenskapliga avhandlingar ur ett retoriskt perspektiv. Hur förmedlar bokomslaget genretillhörighet, information om verkets innehåll, om möjlig läsupplevelse och målgrupp? Analysen är hermeneutiskt grundad, och det teoretiska och metodologiska ramverket utgörs av prototypteori, stilistik, paratext enligt Gérard Genette, samt analys av visuell retorik. Undersökningens resultat tyder på att det i genreprototypen är avhandlingens ämne, förmedlad genom titeln, som står i det främsta rummet. Vidare diskuteras författarens röst i den vetenskapliga processen, hur objektet riktar sig inåt eller utåt, uppåt eller neråt, och om det kan finnas fler än en möjlig prototyp för en avhandling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)