Sökning: "organizational studies"

Visar resultat 1 - 5 av 1383 uppsatser innehållade orden organizational studies.

 1. 1. Norrlandsboomen – en kvalitativ studie om platsmarknadsföring för att attrahera nya invånare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Ivarsson Simon; Julia Karlernäs; [2024]
  Nyckelord :place marketing; place brand; ARA-model; new industrialization; skill shortage; platsmarknadsföring; platsvarumärke; ARA-modell; nyindustrialisering; kompetensbrist;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Norrlandsboomen - en kvalitativ studie om platsmarknadsföring för att attrahera nya invånare. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Julia Karlernäs och Simon Ivarsson Handledare: Katarina Arbin Datum: 2024 -januari Syfte: Denna uppsats syftar till att beskriva hur arbetet med platsmarknadsföring sker i samverkan mellan olika aktörer för att attrahera nya invånare till en ny geografisk plats Metod: Studien har använt sig av en kvalitativ metod med en abduktiv forskningsansats och grundar sig i insamlad empirisk data från sex intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Searching for answers in a hybrid setting

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Natran Tzagai; Claus Royo; [2024]
  Nyckelord :SIF; Hybrid organization; SPMS; PMS; Strategy;

  Sammanfattning : This thesis investigates Performance Measurement Systems (PMS) in hybrid organizations, focusing on their alignment with strategic objectives. It underscores the complexity of PMS design and implementation in these multifaceted entities, reflecting on the greater efficacy achieved when diverse components are synergistically combined. LÄS MER

 3. 3. “Jag tror att HR kan vara en del av lösningen på det här, men jag är inte säker på att det är där det börjar” Att främja en god arbetsmiljö för hbtqi-personer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Hasselgren; Cornelia Karlsson; [2024]
  Nyckelord :Hbtqi; Human Resources; psykisk hälsa; arbetsmiljö; diskriminering; LGBTQI; mental health; workplace environment; discrimination; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studier visar på sämre psykisk hälsa för hbtqi-personer än övriga befolkningen och att det finns det en nära koppling mellan individers välmående, hälsa och arbetet. Syftet med den befintliga studien var att belysa de erfarenheter och den kunskap som HR-personal besitter i det främjande arbetet för hbtqi-personer psykiska hälsa på arbetsplatser i Sverige. LÄS MER

 4. 4. An exploration of how the national culture in which a company operates affects the choice of Management Control Systems

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Selemon Setaregu; Mateo Murra; [2024]
  Nyckelord :National culture; Management control systems;

  Sammanfattning : Throughout this thesis, our research dives into the intricate relationship between national culture and management control systems (MCSs) in multinational corporations. In an increasingly globalized business world, understanding this relationship is pivotal for companies operating across diverse cultural landscapes. LÄS MER

 5. 5. Nurses' experiences of providing person-centered care for older people with dementia : A meta-synthesis of qualitative studies

  Master-uppsats,

  Författare :Alice Nakindja; [2024]
  Nyckelord :Dementia; Person-centered care; Nurse; Older people 65 ; Qualitative studies;

  Sammanfattning : Aims: This literature review aimed to synthesize nurses’ experiences of providing person-centered care for older people with dementia.  Background: Life radically changes for people with health problems, especially dementia. The number of people with dementia is increasing due to the rapid increase of the aging population. LÄS MER