Sökning: "Läs och skrivsvårigheter och lärande i matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Läs och skrivsvårigheter och lärande i matematik.

 1. 1. Den dolda klassindelningen : En studie av svensk skollagstiftning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sara Bundzik; [2021]
  Nyckelord :utbildning; juridik; skollag; mänskliga rättigheter; likvärdig; diskriminering; betyg; funktionsnedsättning; undantagsbestämmelse; särskilt stöd; specialpedagog;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studien belyser ämnen som rättsordning, rättssäkerhet, likvärdighet och måluppfyllelse samt det kompensatoriska uppdraget och skolans kunskapssyn. Intentionen har varit att öka förståelsen för den konflikt som finns i skolans lagstiftning och dess andra styrdokument gentemot diskrimineringslagen och FN:s internationella konventioner om mänskliga rättigheter. LÄS MER

 2. 2. Samband mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emely Berggren; Yasmine Phexell; [2020]
  Nyckelord :arbetsminne; dyslexi; dyskalkyli; läs- och skrivsvårigheter; lässvårigheter; matematik; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie avser att sammanställa och redovisa vetenskapliga artiklar som hanterar vår frågeställning: “Vilket samband finns det mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter?”. För att få fram artiklar har sökningar gjorts på databaserna ERIC och SwePub. LÄS MER

 3. 3. Rätt stöd i rätt tid : en studie om hur några skolor organiserar arbetet för att uppfylla Skollagens garanti för tidiga stödinsatser i läsning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Susanna Johansson; Angelica Svanhall; [2020]
  Nyckelord :Läsa-; skriva-; räkna - en garanti för tidiga stödinsatser; läsning; lässvårigheter; kartläggningsmaterial; bedömningsstöd; speciallärare -pedagoger;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2019 började en ny bestämmelse att gälla i Skollagen (SFS 2010:800) som ska garantera tidiga stödinsatser i ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik. Denna studie syftar till att undersöka hur olika grundskolor organiserar arbetet med garantin. För att avgränsa denna studie berörde vi endast delen läsa. LÄS MER

 4. 4. Finns det en koppling mellan bristande läsförmåga och matematiksvårigheter hos elever i årskurs 4-6?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emelie Persson; Matilda Ringholm; [2019]
  Nyckelord :bristande läsförmåga; extraanpassningar i matematik; läsförmåga; läs- och skrivsvårigheter; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Att kunna läsa och räkna är en förutsättning för att vi människor ska klara oss i dagens samhälle. När elever med bristande läsförmåga måste ta sig an textuppgifter i matematikboken blir detta en stor utmaning. Texterna i en matematikbok är oftast mer multimodala och kompakt skrivna i jämförelse med texter i andra ämnen. LÄS MER

 5. 5. Vuxenstuderandes syn på gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sofia Karp; [2018]
  Nyckelord :Elever; matematik; studiemotivation; lärare; pedagogik; undervisning;

  Sammanfattning : Elever som väljer att läsa upp sina betyg eller läsa matematikkurser på Komvux lyckas oftast med sina studier, till skillnad från när de försökte på gymnasiet. Syftet med denna studie är att ta reda på vad man som lärare kan göra för att få eleverna att lyckas på gymnasiet. LÄS MER