Sökning: "dyslexi"

Visar resultat 1 - 5 av 511 uppsatser innehållade ordet dyslexi.

 1. 1. ”Min dyslexi har aldrig stoppat mig” : En studie om vad elever med dyslexi upplevt som betydelsefullt vid läs- och skrivinlärningen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Kajsa Hägglind; [2019]
  Nyckelord :En studie om vad elever med dyslexi upplevt som betydelsefullt vid läs- och skrivinlärningen;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om det uppdrag och den utmaning som alla verksamma lärare står inför, att ge extra anpassningar och särskilt stöd till alla elever som har svårigheter. Enligt den Svenska Dyslexiföreningen finns det ingen exakt siffra på hur stor andel av befolkningen som har dyslexi. LÄS MER

 2. 2. Att läsa : En fallstudie av sex elevers läsförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Bodil Espander Svensson; Sophie Svensson; [2019]
  Nyckelord :Läsförmåga; läsutveckling; läsning; lässvårigheter; specifika läs- och skrivsvårigheter; dyslexi; Fonologia; åtgärder;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka läsförmågan hos sex elever i lässvårigheter. Studien är en multipel fallstudie och den avser att belysa elevernas aktuella läsförmåga, vad lässvårigheterna beror på samt vilka åtgärder som vidtagits. LÄS MER

 3. 3. Alternativa verktyg : Läsande och skrivande med teknikens hjälp ur ett inkluderande perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Erika Rocksén; Christina Ekenberg; [2019]
  Nyckelord :Alternativa verktyg; inkludering; enkätstudie; intervjustudie; mellan- och högstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur alternativa verktyg används i klassrummet och hur vi kan förstå användningen av dessa kompenserande hjälpmedel i förhållande till upplevelser av inkludering. Uppsatsens två delstudier genererade följande resultat: Vid användning av teknik finns möjligheter för elever i läs- och skrivsvårigheter att delta i den vanliga undervisningen på liknande villkor. LÄS MER

 4. 4. Dyslektikers självkänsla och självförtroende : En kvalitativ studie om pedagogers uppfattningar kring dyslexi

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Daniel William Svensson; [2019]
  Nyckelord :dyslexi; självkänsla; självförtroende;

  Sammanfattning : Inledning Dyslexi är en diagnos som orsakar läs- och skrivsvårigheter. Dessa kan vara bestående genom hela livet. Svårigheterna kan dock förebyggas genom stöd av olika former i tidig ålder, vilket i sin tur kan bidra till att utveckla läs- och skrivförmågan. LÄS MER

 5. 5. Dyslexi och demokratisk kapacitet Dyslektiska elevers upplevelser av samhällskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lovisa Törnlöf; [2019]
  Nyckelord :Dyslexia; experiences; democratic capacity; social studies; upper secondary school;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how students with dyslexia experience the teaching of social studies in upper secondary school, and how they actively participate on basis of democratic values. The research is based on a qualitative interview study that forms the basis of the empirical material. LÄS MER