Sökning: "dyslexi"

Visar resultat 1 - 5 av 525 uppsatser innehållade ordet dyslexi.

 1. 1. Elever med dyslexi berättar om sina erfarenheter och upplevelser av att skriva

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jenny Johansson; Maria Kristiansson; [2020-01-15]
  Nyckelord :dyslexi; skrivande; livsvärldsfenomenologi; relationellt perspektiv; samlärande; salutogen undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur nio elever med dyslexi upplever sitt skrivande i relation till de stöd och de extra anpassningar som finns dokumenterat kring eleverna kopplat till skrivande.Vi har använt oss av följande forskningsfrågor:• Vilka erfarenheter och upplevelser har nio elever med dyslexi av skrivande i olika situationer?• Hur upplever dessa elever att de anpassningar och stöd som finns dokumenterat kring dem kopplat till skrivande fungerar?Studien utgår från en livsvärldsfenomenologisk ansats, där vi med hjälp av kvalitativa livsvärldsintervjuer tagit del av hur nio elever, diagnostiserade med dyslexi, erfar och upplever skrivande i de olika regionala världar där skrivande sker. LÄS MER

 2. 2. Språksvårigheter i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elina Andersson Hellberg; Linus Pagels; [2020]
  Nyckelord :Språksvårigheter; Idrott och Hälsa; Dyslexi; Läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt kommer att undersöka i vilken utsträckning elever med språksvårigheter påverkas av sina svårigheter under lektioner i ämnet idrott och hälsa. Då vi under arbetets gång har funnit att det finns relativt lite forskning på detta område har vi delat upp vår informationssökning och två delar. LÄS MER

 3. 3. Kunskap om dyslexi : Studenters, lärares, speciallärares och specialpedagogers förutsättningar att stödja elever med dyslexi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Daniel Hallgren; [2020]
  Nyckelord :Dyslexia; dialogue model; teacher; knowledge; Dyslexi; dialogmodellen; lärare; kunskap;

  Sammanfattning : Dyslexi är en ärftlig läs- och skrivsvårighet. Dialogmodellen och dess tre dimensioner är en modell som beskriver förutsättningarna för en lärare att upptäcka och hjälpa elever med dyslexi. LÄS MER

 4. 4. Läsförståelsens betydelse för elevers lärande i matematik : En undersökning av matematiklärares undervisningsstrategier för elever med dyslexidiagnos

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Lina Andersson; [2020]
  Nyckelord :Dyslexidiagnos; matematik; lärares erfarenheter; svårigheter; socialsemiotiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att elever med dyslexidiagnos har fler svårigheter än att bara lässvårigheter, de har även matematiska svårigheter som exempelvis textuppgifter eller förståelsen för positionssystemet som drabbar deras inlärning av de matematiska förmågorna. Kombinationen av lässvårigheter och matematiska textuppgifter skapar bekymmer för dyslektiker som först har svårt att avkoda texter och sedan förväntas klara av att återberätta vad texten handlar om samt inta förståelse. LÄS MER

 5. 5. Alex avskyr multiplikation -En studie om hur elever med dyslexi kan uppleva matematikinlärningen kring olika räknesätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofie Olsson; [2020]
  Nyckelord :berättelseforskning; dyslexi; elevperspektiv; matematiksvårigheter; räknesätt;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Olsson, Sofie (2020). Alex avskyr multiplikation. Speciallärarprogrammet, matematikutveckling, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Forskare (se t. LÄS MER