Sökning: "dyslexi"

Visar resultat 1 - 5 av 613 uppsatser innehållade ordet dyslexi.

 1. 1. ”Från att knappt ta sig igenom kurserna till att lyssna och hänga med i allting” : Hur Jönköping University kommunicerar tillgängligheten till talböcker - påverkar det hur studenter med läsnedsättningar upplever tillgången?

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Arvid Roos Isaksson; [2023]
  Nyckelord :Audiobooks; Legimus; Power; Norms; Isolation; Deviations; Foucault; Qualitative analysis; Talböcker; Legimus; Makt; Normer; Utanförskap; Avvikelser; Foucault; Tematisk metod;

  Sammanfattning : För studenter på universitet och högskolor med funktionsnedsättningar i form av lässvårigheter, såsom till exempel dyslexi och ADHD, kan tillgången till kurslitteratur i form av talböcker innebära att de får samma möjlighet som övriga studenter att delta fullt ut i studierna och slutföra sina studier. I Sverige har studenter med funktionsnedsättningar på universitet och högskolor rätt till särskilt stöd under studierna, såsom att få kurslitteratur inläst i talboksformat. LÄS MER

 2. 2. Barn som löper risk för läs- och skrivsvårigheter och dyslexi : En studie i hur svenska förskolor arbetar preventivt för att upptäcka riskerna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Linus Lindström; [2023]
  Nyckelord :Dyslexi; enkätundersökning; fonologisk medvetenhet; förskola; läs- och skrivsvårigheter; screening; sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Problem: Personal på förskolor kan uppleva osäkerhet och okunskap då det gäller att upptäcka de barn som löper risk för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i förskolan.  Syftet: Enkätundersökningens syfte var att ta reda på hur förskolor i Sverige idag arbetar med att identifiera de barn som löper risk för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Dyslektiker i högre utbildning : En kvalitativ studie om studenters upplevelser och erfarenheter avseende stödinsatser som erbjuds under studierna i relation till egna pedagogiska strategier.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jennifer Can; Fanar Al-Malih; [2023]
  Nyckelord :dyslexi; student; stödinsats; egna pedagogiska strategier; högre utbildning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur studenter med diagnosen dyslexi i högre utbildning upplever och erfara de stödinsatser som finns tillgängliga på universitetet för att främja studenternas studier, i relation till sina egna pedagogiska strategier. En kvalitativ metod har använts till denna undersökning i form av åtta semistrukturerade intervjuer med studenter som är dyslektiker och som studerar i högre utbildning. LÄS MER

 4. 4. The effectiveness of using English language film in vocabulary teaching for primary school students especially for those with dyslexia : Effektiviteten av att använda engelskspråkig film i ordförrådsundervisning för lågstadieelever med dyslexi  (Svenska)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Emily Andersson; [2023]
  Nyckelord :Dyslexia; English as a Second Language; English Language Learners; Films; Reading Difficulties; Vocabulary;

  Sammanfattning : This study investigates the advantages and disadvantages of using English film as an educational tool to increase ESL (English as a Second Language) classroom vocabulary acquisition. In particular what are the effects on English Language Learners (ELL) with dyslexia or reading difficulties, when using films as a tool within English Education. LÄS MER

 5. 5. Clearly Calendar : Design för planering av ett neuroatypiskt liv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Nicki Edberg; Tove Myrestam; [2023]
  Nyckelord :Planning tool; Organization tool; Neurodivergent; Calendar; To-do list; Reminders; Inclusive design; Visual communication.; Planeringsverktyg; Organiseringsverktyg; Neuroatypisk; Kalender; Att göra-lista; Påminnelser; Inkluderande design; Visuell kommunikation.;

  Sammanfattning : Det är ungefär 1 300 000 personer i Sverige som är diagnostiserade med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som autism, adhd, dyslexi m.m. Det innebär svårigheter med bl.a. LÄS MER