Förvaltningsfastigheter -en jämförelse av fyra fastighetsföretag

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: 2005 började IFRS tillämpas som kom att innebära redovisning till verkligt värde för flera fastighetsföretag. Detta kom att påverka den finansiella strukturen. Det i sin tur går att koppla till fastighetsföretagens affärsidéer och bestånd. De aktuella företagen för studien är Atrium Ljungberg, Balder, Castellum och Hufvudstaden. Syfte: Syftet är att se på hur fyra fastighetsföretag utifrån den finansiella strukturen har utvecklats över tid. Samt se på likheter och skillnader företagen emellan med avseende på affärsidé och värdering. Avgränsningar: Studien har fokuserat på årsredovisningarna för respektive företag mellan åren 2005 till 2012 samt respektive hemsidor. Metod: Studien bygger på en dokumentundersökning av fyra företags årsredovisningar mellan åren 2005 och 2012. Dokumentundersökningen har gjorts utifrån fyrkantsmodellen och resultatet har analyserats utifrån vald referensram om redovisningsstandarder och koppling till tidigare forskning inom området. Resultat och slutsatser: Fyra fastighetsföretag som utåt sett kan antas lika, noterade på börsen och med tillgångar på cirka 30000 Mkr, visade sig efter vår undersökning driva helt olika verksamheter. Deras olika fastighetsbestånd har varierat i undersökningsperioden. Alla fyra företag drabbades hårt av lågkonjunkturen men visade sig ha olika sätt att motverka den. Likheter och olikheter har identifierats. Förslag till fortsatt forskning: Intressant att undersöka hade varit hur en motsvarande studie hade sett ut hos fastighetsföretag i ett annat land som tillämpar IFRS standarderna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)