När hjärnan arbetar annorlunda : En systematisk litteraturstudie om forskningsresultaten av att inkludera elever med autismspektrumtillstånd i grundskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Denna studie syftar till att undersöka svårigheter och positiva effekter av att inkludera elever med autismspektrumtillstånd (AST) i grundskolan. Studien är en systematisk litteraturstudie som hämtat sitt material genom en databasundersökning i ERIC. Resultatet presenteras genom fyra övergripande faktorer som vi valt att benämna beteendemässiga, kognitiva, kommunikativa och sociala aspekter. Dessa aspekter träder fram ur de svårigheter och utvecklingsområden som är vanligt förekommande för individer med AST. Vidare presenteras de resultat som främst kopplas till olika anpassningar under rubriken individanpassning och skolan. Resultatet visar att ett inkluderande arbetssätt kan ge positiva effekter men också skapa svårigheter för elever med AST. Elever med AST gynnas främst socialt av inkludering och de vanligaste svårigheterna återfinns inom de sociala och beteendemässiga aspekterna. Det framgick tydligt att elevernas sociala förmåga utvecklades av att undervisas i en inkluderande miljö, vilket bidrog till att de fick ett större kontaktnät och hade en ökad frekvens av lyckade interaktioner med andra. Elevernas sociala svårigheter resulterade i en del fall att de isolerade sig, exkluderades eller mobbades på skolan. Det framförs att skolans personal och elever behöver en ökad kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som AST och att alla inom skolans sfär behöver verka för en accepterande, trygg och inkluderande skola.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)