Sökning: "Temaarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet Temaarbete.

 1. 1. Helhet i undervisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jenna Östling; [2018-02-08]
  Nyckelord :Tematiskt arbetssätt; temaarbete; arbeta över ämnesgränserna; ämnesintegrerad undervisning; integrated science education; integrated curricula; thematic approaches;

  Sammanfattning : Forskningsrapportens syfte var att kunna kartlägga lärares tillvägagångssätt i tematiskt arbeteoch för att ta reda på hur de upplevde att elever utvecklades samt lärde sig genom dennaarbetsmetod. En kvalitativ studie har genomförts genom att använda semistruktureradeintervjuer för att få svar på frågeställningen kring tematiska tillvägagångssätt. LÄS MER

 2. 2. Projekt och Temaarbete i förskolans värld

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Anton Bergman; [2018]
  Nyckelord :Tema; projekt; tematiskt; projekterande; temaarbete; projektarbete; förskola; pedagogik;

  Sammanfattning : This paper examines and reviews themed work and projects in the realm of preschool. By interviewing a group of preschool teachers and other people in leading positions within the occupation a basic understanding of how and why themes and projects were used emerged. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av pedagogers förhållningssätt för barns möjligheter till inflytande i förskolans temaarbete.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Jeppsson; [2018]
  Nyckelord :Inflytande; Interagerande; Kommunikation; Socialpsykologiskt perspektiv; Temaarbete; Yngre barn;

  Sammanfattning : Skolinspektionens rapport (2016) belyser pedagogernas undervisningsansvar men menar att det finns en otydlighet i hur undervisning i förskolan ska bedrivas och vems ansvar det är för hur ordet undervisning ska tolkas och konkretiseras. Jag vill med min studie belysa ett möjligt sätt att konkretisera detta begrepp till hur det kan omsättas till en avdelning bestående av två och treåringar. LÄS MER

 4. 4. Bilderboksläsning i förskolan : En studie om hur pedagoger i förskolan använder bilderboken vid högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Martina Ohlson; [2018]
  Nyckelord :Högläsning; boksamtal; temaarbete; förskolepedagoger; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur bilderboken används av pedagoger vid fyra förskoleavdelningar, där 3-åriga och 5-åriga barn befinner sig. För att uppnå mitt syfte utgick jag från tre frågeställningar som på olika sätt ringar in syftet och dessa är: hur använder pedagogerna i förskolan bilderboken vid högläsning, på vilket sätt inbjuder pedagogerna i förskolan barnen att samtala under högläsning av bilderboken och hur blir bilderboken synlig i andra sammanhang i verksamheten än under högläsningsstunden. LÄS MER

 5. 5. Att möjliggöra delaktighet och inflytande för barn i språklig sårbarhet : En studie utifrån förskollärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Emelie Vikberg; [2018]
  Nyckelord :barns delaktighet; barns inflytande; språklig sårbarhet; språkutveckling;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att ta del av förskollärares erfarenheter och vinna kunskap om att möjliggöra delaktighet och inflytande för barn i språklig sårbarhet med fokus främst på de äldre barnen i förskolan (3–6 år). Denna kvalitativa studie bygger på intervjuer med fem förskollärare, alla med erfarenhet av att arbeta med barn i språklig sårbarhet. LÄS MER