Sökning: "pedagogical planning"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade orden pedagogical planning.

 1. 1. Planering för undervisning utomhus utifrån didaktisk medvetenhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Simone Gustafsson; Linnéa Zeijlon; [2022]
  Nyckelord :Preschool; outdoor education; teaching; outdoor; didactics; pedagogical planning; Förskola; utomhuspedagogik; undervisning; utomhus; didaktik; pedagogisk planering; barns perspektiv; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare planerar utomhusundervisning utifrån medvetna didaktiska ställningstaganden. Forskningsfrågor som guidar den här studien är: “Hur synliggörs utomhusundervisning vid planering i såväl skriftliga planeringsdokument som i tal?” och “Hur motiverar förskollärare de didaktiska ställningstagandena i relation till utomhusundervisning?”. LÄS MER

 2. 2. Ibland är det så mycket att det nästan är kränkande : En intervjustudie om lärares praktiska arbete med pedagogiska bedömningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Sanna Svalin; Malin Larsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore how teachers' practical work with pedagogical assessments in special schools appears. In order to answer the study, two scientific questions were proposed. LÄS MER

 3. 3. Lövskogsleden : ett utforskande arbete i hur landskapsarkitektur kan utveckla ett grönt stråk för rekreation i den redan gestaltade livsmiljön

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Kajsa Andén; [2022]
  Nyckelord :rekreativa stråk; urban natur; gestaltad livsmiljö; rekreation; viderkvickelse; landborgen; urban skog;

  Sammanfattning : Detta examensarbete tar avstamp från begreppet omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer och frågan hur vårt vardagslandskap kan bidra till ökad hälsa och välbefinnande, ett av de 17 globala målen inom Agenda 2030. Genom platsbesök, litteraturstudier, skissarbete och ett öppet förhållningssätt undersöks ett befintligt grönt stråk för att se dess rekreativa potential och hur dessa kan utvecklas till offentliga och varierade rum för rekreation i Helsingborg. LÄS MER

 4. 4. Inflytande i förskolan, en rättighet för alla barn : Förskollärares uppfattningar och erfarenheter av att arbeta med de yngsta barnens möjligheter till inflytande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sofia Tasbas; Sofie Edkvist; [2022]
  Nyckelord :Preschool; preschool teachers; children s influence; Shiers pathways to participation; Förskola; förskollärare; barns inflytande; Shiers delaktighetsmodell;

  Sammanfattning : Förskollärare har ett särskilt ansvar för att barn ska få inflytande i förskolan. Syftet med studien är att belysa förskollärares uppfattningar och erfarenheter avseende ansvaret för de yngsta barnens möjligheter till inflytande i förskolan. LÄS MER

 5. 5. ”Alltså, det är mycket skolmiljö kring det” : En kvalitativ studie om fritidslärarens förutsättningar att påverka utformningen av den fysiska inomhusmiljön på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Nathalie Bygren; Kajsa Dahlberg; [2022]
  Nyckelord :leisure teachers; indoor physical environment; pedagogical conditions; principals; acti-vity theory; fritidslärare; fysisk inomhusmiljö; förutsättningar; rektor; verksamhetsteori;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med examensarbetet har varit att bidra med kunskap om fritidslärares förutsättningar att påverka utformningen av den fysiska inomhusmiljön på fritidshemmet. Studiens syfte uppnås med hjälp av frågeställningarna som fokuserar på vilka förutsättningar fritidslärarna har och ges i dagsläget enligt rektorerna och fritidslärarna. LÄS MER