Sökning: "didaktisk potential"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden didaktisk potential.

 1. 1. Allt ljus på lyrikens livsbildande rader : lyriken som litterärt och didaktiskt innehåll i svenskundervisningen, årskurs F–3 – utifrån ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Linnéa Andersson; Jeanette Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Lyrik; poesi; svenskdidaktik; lärare; litteratur; konstruktion; multimodalitet; språklig och kognitiv utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att utifrån fyra blivande grundlärare och deras erfarenhet av lyrik studera i vilken utsträckning de väljer att belysa lyriken i förskoleklass och årskurs 1–3. Utifrån ett litteraturdidaktiskt perspektiv på läraren som lyrikläsare och didaktiker med frågorna vad, hur och varför i fokus, har vi genom en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer med kvantitativa inslag i form av fasta svarsalternativ, erhållit en generell överblick gällande informanternas erfarenhet av lyrik och en djupare förståelse för hur denna på olika sätt kan komma att inverka på vad som blir uppmärksammat i både dikt och klassrum. LÄS MER

 2. 2. Samtidskonst, vad tusan är det? : En kvalitativ studie om samtidskonstens utmaning och potential till lärande vid bildundervisning på högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linda Fransson; [2021]
  Nyckelord :bild; bildämnet; bildundervisning; samtidskonst; konst; estetiska lärprocesser; lärande; meningsskapande; högstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hinder och utmaningar i samband med bildundervisning av samtidskonst på högstadiet, samt undersöka samtidskonstens möjligheter och potential till lärande.Syftet är också att synliggöra hur bildlärare förhåller sig till att integrera samtidskonst i bildundervisning på högstadiet. LÄS MER

 3. 3. Identitet, sexualitet och skönlitteratur : En studie av svenskämnets litteraturundervisning som didaktisk potential för gymnasieelevers identitetsskapande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University

  Författare :Moa Öberg; [2021]
  Nyckelord :sexualitet; litteraturundervisning; didaktisk potential; critical literacy;

  Sammanfattning : Det framgår i Svenskämnets syfte för gymnasieskolan att svenskämnet kärna ska vara språk och litteratur. Vidare framskrivs det Svenskämnets centrala innehåll för gymnasieskolan att elever ska utveckla förmågan att använda skönlitteratur som en källa till självinsikt och förståelse för andra människor. LÄS MER

 4. 4. 「Jag kan」 inget säga : Koe no katachi som värdegrundsförstärkare och dess didaktiska potential

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Artur Artborg; [2021]
  Nyckelord :Didaktisk potential; Litterär kompetens; Värdegrund; Svenskämnet; Gymnasieundervisning; Litteraturundervisning; Mobbning; Diskriminering; Manga; Anime; A Silent Voice;

  Sammanfattning : Författare, forskare och lärare har länge lyft fram skönlitteraturs förmåga att låta läsare förstå sina egna liv och erfara andras till en grad utan motsvarighet bland pedagogiska och didaktiska redskap. Vad gäller verk som simultant kan imponera med litterär kvalité och värdegrundsfrämjande potential kan få konkurrera med Oima Yoshitokis manga Koe no katachi (sv. LÄS MER

 5. 5. ”Det var vilda, övergivna skogen, alls ingen hjälp att få.” : En ekokritisk och didaktisk analys av Selma Lagerlöfs En herrgårdssägen. 

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Hilda Nordgren; [2021]
  Nyckelord :Ekokritik; didaktik; didaktisk potential; Selma Lagerlöf; En herrgårdssägen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER