Sökning: "litteratursamtal"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet litteratursamtal.

 1. 1. Samtalets läsarter : En kvalitativ studie om gymnasieelevers förmåga att inta läsarter i litteratursamtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Fredrik Söderqvist; [2020]
  Nyckelord :Läsarter; skönlitteratur; svenska; litteratursamtal; gymnasieskolan; didaktik.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vilka läsarter gymnasieelever intar på egen hand och med stöttning i litteratursamtal. Studien grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv på lärande genom att undersöka hur stöttning och kommunikation bidrar till att elever kan inta och utveckla att inta olika läsarter. LÄS MER

 2. 2. Litteraturens känslor : En litteraturstudie om hur värdegrunden uppmärksammas i svenskundervisningen för årskurs F-3 genom textsamtal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Cornelia Engstrand; Rebecka Wallgren; [2020]
  Nyckelord :värdegrund; högläsning; textsamtal; etik; moral; empati; barnböcker; värderingar; mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Litteraturstudiens syfte är att belysa vad forskning säger om möjligheterna för värdegrundsarbete genom användandet av litteratur. Studiens fokus ligger på hur litteratur kan skapa samtalsmöjligheter som uppmärksammar värdegrundsfrågor i svenskundervisningen för grundskolans årskurser F-3. LÄS MER

 3. 3. Att läsa utan att förstå? : En undersökning om kooperativt lärande och lärares arbetssätt inom litteraturundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Mathilda Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :kooperativt lärande; didaktik; litteraturundervisning; litteratur; läsning; samtal; dialog; kooperativa strukturer; kooperativt arbetssätt; litteratursamtal; elevsamtal; Vygotskij; Dewey; Dysthe; Kagan;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar undersöka ifall lärare arbetar med kooperativt lärande i litteraturundervisningen, hur de arbetar med litteratur samt vilket arbetssätt eleverna föredrar. Det främsta syftet är att få insikt i lärares och elevers uppfattningar kring litteraturundervisningen och vilka metoder de själva har arbetat med och prefererar. LÄS MER

 4. 4. Litteratursamtal med yngre elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helen Brandt; Emelie Martinsson; [2020]
  Nyckelord :förmågor; hinder; icke-kognitiva förmågor; kognitiva förmågor; litteratursamtal; yngre elever;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt var att undersöka huruvida litteratursamtal kan bidra till elevers språk-, kunskap- och identitetsutveckling. Vår frågeställning var vilka förmågor yngre elever kan utveckla genom litteratursamtal i skolan. LÄS MER

 5. 5. "Skönliltteraturen är mitt favoritläromedel" : En studie om hur grundlärare i svenska arbetar med boksamtal i årskurs 4-6

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Zandra Kängström; Angelica Lönn; Magdalena Rydersten; [2020]
  Nyckelord :Booktalk; litteraturetalk; Tengberg’s reading types; Langer’s performance worlds; Chamber’s conversation model; Teacher of Swedish; grade 4–6; Boksamtal; litteratursamtal; Tengbergs läsarter; Langers föreställningsvärldar; Chambers samtalsmodell; svensklärare; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att ta reda på hur och varför svensklärare i årskurs 4–6 använder sig av boksamtal i sin undervisning. Tidigare forskning visar många fördelar för elevernas kunskapsutveckling genom att de får samtala om böcker och där är Chambers samtalsmodell i fokus. LÄS MER