Sökning: "kollaborativt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden kollaborativt lärande.

 1. 1. ”Tillsammans blir vi smartare än en”. : En kvalitativ studie om lågstadielärares syn på litteratursamtal i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Frida Gyllensvan Hjalmarsson; [2023]
  Nyckelord :Litteratursamtal; intervju; systematisk observation; kollaborativt lärande; proximala utvecklingszonen; kommunikativa stöttor; lågstadielärare; Tengbergs läsarter; Chambers samtalsmodell;

  Sammanfattning : Denna empiriska studie ska undersöka hur tre lärares arbetssätt och inställning till litteratursamtal i undervisningen ser ut. Tidigare forskning visar på många fördelar för elevers språk- och begreppsutveckling samt ett flertal andra positiva effekter på elevernas lärande genom litteratursamtal. LÄS MER

 2. 2. Matematikångest hos elever i högstadium och gymnasium. Ett urval av manifestationer, konsekvenser och aspekter av undervisningen som har intresserat forskningen.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Carina Carlander; [2022-12-14]
  Nyckelord :matematikångest; elever; lärare; beteende; metoder; samarbeta; feedback; samtala; mindfulness;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att få kunskap om vad forskningen behandlar vad gäller hur matematikångest tar sig i uttryck, dess konsekvenser och undervisningens betydelse. Metod: Examensarbetet innefattar en allmän litteraturstudie, som syftar till att ge en bild över forskningsläget i ämnet matematikångest hos elever på högstadium och gymnasium. LÄS MER

 3. 3. Kommunikativa aspekter av kollaborativt lärande i fysikundervisning : En analys av hur elever på svenska gymnasieskolor kommunicerar, positionerar, deltar och använder representationer vid smågruppsdiskussioner.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Fysikundervisningens didaktik

  Författare :Emil Sarling; [2022]
  Nyckelord :kollaborativt lärande; grupparbeten; samarbete; kommunikation; representationer; positioner; identitet som fysiker; deltagande;

  Sammanfattning : Diskrepansen mellan inställningen gentemot fysik hos elever på gymnasiet i Europa och Nordamerika och arbetsmarknadens krav på kompetens inom naturvetenskapliga ämnen skapar utmaningar inför framtiden. Inställningen gentemot fysik har visat sig förbättras genom användandet av kollaborativt lärande och representationer. LÄS MER

 4. 4. Gruppsammansättning i ämnet hem- och konsumentkunskap : En kvalitativ studie om lärarens uppfattning av gruppsammansättning i hem- och konsumentkunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Erika Sjöstedt; [2022]
  Nyckelord :Hem- och konsumentkunskap; grupparbete; sociokulturellt perspektiv; systemteori; gruppsykologi; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Hem- och konsumentkunskap (HKK) bygger delvis på de praktiska köksmomenten där elevers samarbete utgör en förutsättning. Syftet med studien är att undersöka hur lärare upplever att gruppsammansättningen påverkar elevernas kunskapsutveckling i de praktiska momenten i ämnet. LÄS MER

 5. 5. Hoppas jag hamnar i en bra grupp… : En kvalitativ undersökning om gymnasieelevers upplevelser av möjligheter och utmaningar med grupparbete

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Helena Bonnevie; [2022]
  Nyckelord :Group work; teamwork; group dynamics; collaborative learning; cooperative learning; Grupparbete; samarbete; gruppdynamik; kollaborativt lärande; kooperativt lärande;

  Sammanfattning : Studien belyser gymnasieelevers upplevelser och erfarenheter av grupparbete och beskriver ur ett fenomenologiskt perspektiv hur gymnasieelever ser möjligheter och utmaningar med grupparbete som undervisningsmetod samt hur deras erfarenheter av grupparbete kan bidra till lärares planering och genomförande av grupparbeten i undervisningen. Grupparbete är ett rikt beforskat område och som ofta får ett didaktiskt fokus. LÄS MER