Sökning: "kollaborativt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden kollaborativt lärande.

 1. 1. Grupparbetets påverkan på gruppdynamik inom ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Henrik Petersson; Kenan Aliefendić; [2020]
  Nyckelord :grupparbete; gruppdynamik; group dynamics; group work; idrott och hälsa; physical education; samarbete; kooperativt lärande; kollaborativt lärande;

  Sammanfattning : Grupparbete är en vanlig arbetsform i ämnet idrott och hälsa. Trots det råder begränsad förståelse bland lärare kring vad gruppdynamik är och hur det kan appliceras i undervisningen. Med denna problematik som bakgrund är syftet med denna kunskapsöversikt att redogöra för hur grupparbete kan påverka gruppdynamiken. LÄS MER

 2. 2. Spelar det någon roll? : Kommunikativa strukturer och frågornas struktur i lågstadielärares klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Kajsa Ek; Emma Hildorsson; [2020]
  Nyckelord :communicative structures; desk arrangement; cooperative and collaborative learning; distribution of the word; the structure of the questions; IRE; IRF; kommunikativa strukturer; klassrumsmöblering; kooperativt och kollaborativt lärande; fördelning av ordet; frågornas struktur; IRE; IRU;

  Sammanfattning : Föreliggande studie ämnar undersöka fyra lågstadielärares roller utifrån derasanvändande av kommunikativa strukturer och frågornas struktur samt hur lärarnaresonerar om samma begrepp. Analysen tar sin utgångspunkt i vilken utsträckninglärarna ger eleverna möjlighet att tala. LÄS MER

 3. 3. Kooperativt lärande och NO

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jaquline Andersson; Erika Törnlycke Brobeck; [2020]
  Nyckelord :biologi; fysik; kemi; kollaborativt lärande; kooperativt lärande; No;

  Sammanfattning : Kooperativt lärande är populärt ute på skolorna i Sverige och har enligt forskning positiva effekter för elevers lärande i allmänhet. Syftet med den här litteraturöversikten var att undersöka frågeställningen; Hur påverkas elevers lärande i NO av ett kooperativt arbetssätt? För att besvara frågeställningen genomfördes därmed en litteraturöversikt med fokus på aktuell forskning. LÄS MER

 4. 4. DIGITALA VERKTYGS ROLL I UNDERVISNINGEN - EN INTERVJUSTUDIE AV LÅGSTADIELÄRARNAS TANKAR KRING ANVÄNDNING AV OLIKA DIGITALA VERKTYG I UNDERVISNING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Irine Ogestad; Meriana Chabo; [2019-02-17]
  Nyckelord :Digitala verktyg; kollaborativt lärande; individualisering; lågstadiet;

  Sammanfattning : Syfte:Metod:Resultat:Syftet med denna studie är att undersöka vilka digitala verktyg som används i undervisningen på lågstadiet, vilka roller lärare tycker att de spelar i undervisningen och vad lärare tycker att de har för för- och nackdelar i undervisningen på lågstadiet.Valet av metod utfördes som en kvalitativ studie. LÄS MER

 5. 5. BERÄKNING I SUBTRAKTION MED FOKUS PÅ METODER OCH STRATEGIER : En intervjustudie kring lärares subtraktionsundervisning i årskurs 1-3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Caroline Karlsson; Emil Johansson; [2019]
  Nyckelord :matematik; metod; strategi; subtraktion; undervisning;

  Sammanfattning : Lärare i matematik ska skapa och bedriva matematikundervisning där elever får förutsättningar till att lära sig matematik och där de inhämtar matematisk kunskap. Det är av vikt att undervisning i matematik präglas av variation då elever lär sig på olika vis. LÄS MER