Hur samtalar du? : En litteraturstudie om lärares undervisningsstrategier i arbetet med litteratur

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

Sammanfattning: Litteraturstudiens syfte är att undersöka lärares undervisningsstrategier och förhållningssätt samt hur det påverkar elevers lärande i arbetet med litteratursamtal. Frågeställningarna som studien har avser att undersöka tidigare forskning, dess resultat samt hur det påverkar lärandet hos elever i åldrarna tre till elva år. Metoden som används för att besvara syftet är att samla in befintlig forskning genom att använda artiklar som material. De tio artiklarna är hittade i databaserna ERIC, Google Scholar och OneSearch. Majoriteten av artiklarna är publicerade i USA och är analyserade genom en tematisk analysmetod. De två undervisningsstrategierna som studien fokuserar på är litteraturcirklar och högläsning med samtal. Resultaten av forskningen tyder på en samstämmighet där undervisningsstrategierna och förhållningssätten liknar varandra. Lärare arbetar exempelvis ofta med olika typer av frågor och stöttning till elever under litteratursamtalen. Detta kan påverka bland annat elevers lärande genom att deras ordförråd utvecklas. Slutsatsen av resultaten tyder på att det är viktigt att lärare gör medvetna val när det gäller bland annat frågor, hur elever påverkas av bokinnehållet och hur de stöttas i undervisningen under litteratursamtalen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)