Sökning: "narrativ fantasi"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden narrativ fantasi.

 1. 1. Kliv ner från din höga häst! : En skönlitterär analys av Jean-Claude Mourlevats roman Jefferson (2021) i relation till skolans värdegrundsarbete med fokus på dess miljöperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Oskar Lindahl Magro; [2023]
  Nyckelord :Jefferson; didactic potential; value-based work; school; anthropocentrism; literature; narrative imagination; alienation; environment; human; animal; Jefferson; didaktisk potential; värdegrundsarbete; skola; antropocentrism; litteratur; narrativ fantasi; främmandegöring; miljö; människa; djur;

  Sammanfattning : Given the global climate crisis and the ubiquitous use of literature in Swedish upper secondary schools to raise various values-based issues, this essay examines the didactic potential of Jefferson and how to utilize the novel's aforementioned potential in relation to value-based work in a classroom context. Special emphasis has been invested on the environmental aspect of the value-based work, more precisely: how the relationship between humans and animals affects the environment and how this relationship can be problematized by using Jefferson in the Swedish subject classroom. LÄS MER

 2. 2. De omätbara livsviktiga förmågorna : En studie i hur värdegrundsarbete förankrat i skönlitteratur kan utveckla framtidens demokratiska medborgare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Vendela Svensson; Amanda Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Fiction; value-based work; didactic potential; empathy; narrative fantasy; critical literacy; Skönlitteratur; värdegrundsarbete; didaktisk potential; empati; narrativ fantasi; kritisk litteracitet;

  Sammanfattning : Denna studie har som mål att undersöka hur ett skönlitterärt verk kan användas som verktyg för arbetet med värdegrundsfrågor i grundskolan. Vidare har studien som syfte att ta reda på hur ett sådant arbete kan bidra till elevers utveckling av de omätbara förmågor som kan tänkas fundamentala inför deras framtida uppdrag som demokratiska samhällsmedborgare. LÄS MER

 3. 3. Utresor och hemkomster : En vetenskaplig essä om läsning på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Johan Thelander; Klas Öberg; [2023]
  Nyckelord :after-school center; reading; reading activities; education bildning ; narrative imagination; knowledge theory; fritidshem; läsning; läsaktiviteter; bildning; narrativ fantasi; kunskapsteori;

  Sammanfattning : Denna vetenskapliga essä syftar till att undersöka läsning på fritidshemmet, vi har i våra berättelser skildrat situationer om hur läsning och läsaktiviteter kommer till uttryck på våra fritidshem och de dilemman som kan uppstå i arbetet med läsning. I elevernas vardag på fritidshemmet så prioriteras inte läsning av vare sig pedagogerna eller eleverna samtidigt ser vi hur läsningen upplevs som en lust- och meningsfull aktivitet när vi besöker biblioteket med eleverna. LÄS MER

 4. 4. ”Just nu ser jag bara möjligheter!” En studie om skönlitteratur inom ämnet hem- och konsumentkunskap på lärarutbildningen för årskurs 7-9

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Jenny Edvardsson; [2022]
  Nyckelord :narrative imagination; fiction; home and consumer studies; didactic potential; reading act; didactic reading act; creative reading; equality; book talk; skönlitteratur; hem- och konsumentkunskap; didaktisk potential; kreativ läsning; narrativ fantasi; läsart; didaktisk läsart; boksamtal; jämställdhet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka möjligheter lärarutbildare inom hem- och konsumentkunskap vid lärarutbildningen för årskurs 7-9 ser att skönlitteraturen kan ha för att närma sig lärandemål som rör jämställdhet och jämlikhet samt undersöka hur ett arbete med skönlitteraturen som grund kan ta sig uttryck inom hem- och konsumentkunskapsundervisningen på lärarutbildningen. Två frågeställningar har legat som grund för uppsatsen: Vilka möjligheter och utmaningar kan skönlitteraturen erbjuda när lärarutbildare inom hem- och konsumentkunskap på lärarutbildningen ska arbeta med lärandemål som rör jämställdhet och jämlikhet? Hur kan undervisningen kring jämställdhet och jämlikhet i ämnet hem- och konsumentkunskap vid lärarutbildningen ta sig uttryck när den skönlitterära texten blir utgångspunkt? Intervjuer och gruppsamtal har använts för att samla in empiri och materialet har sedan diskuterats utifrån följande teoretiska begrepp – didaktisk potential, narrativ fantasi, kreativ läsning och didaktisk läsart. LÄS MER

 5. 5. "Genom bokens värld når man dem ändå på ett väldigt fint sätt kan jag uppleva" : - En intervjustudie om sex grundskollärares syn på skönlitteratur och värdegrundsuppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Linnea Ramberg; Emmy Lindberg; [2022]
  Nyckelord :Fiction; values education; empathy; compassion; teachers in Swedish; teachers’ double commission; narrative imagination; envisioning worlds; Skönlitteratur; värdegrundsarbete; empati; medmänsklighet; svensklärare; lärares dubbla uppdrag; narrativ fantasi; föreställningsvärldar;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vad verksamma svensklärare i årskurserna 4– 6 har för uppfattningar om hur värdegrunden kan integreras i arbetet med skönlitteratur och vilken betydelse det kan ha för elever. Det empiriska materialet består av sex kvalitativa intervjuer som har analyserats för att få en djupgående inblick i hur lärarna ser på integrationen av undervisningsuppdragen. LÄS MER