Sökning: "pedagogisk planering"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade orden pedagogisk planering.

 1. 1. Planering för undervisning utomhus utifrån didaktisk medvetenhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Simone Gustafsson; Linnéa Zeijlon; [2022]
  Nyckelord :Preschool; outdoor education; teaching; outdoor; didactics; pedagogical planning; Förskola; utomhuspedagogik; undervisning; utomhus; didaktik; pedagogisk planering; barns perspektiv; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare planerar utomhusundervisning utifrån medvetna didaktiska ställningstaganden. Forskningsfrågor som guidar den här studien är: “Hur synliggörs utomhusundervisning vid planering i såväl skriftliga planeringsdokument som i tal?” och “Hur motiverar förskollärare de didaktiska ställningstagandena i relation till utomhusundervisning?”. LÄS MER

 2. 2. Inflytande i förskolan, en rättighet för alla barn : Förskollärares uppfattningar och erfarenheter av att arbeta med de yngsta barnens möjligheter till inflytande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sofia Tasbas; Sofie Edkvist; [2022]
  Nyckelord :Preschool; preschool teachers; children s influence; Shiers pathways to participation; Förskola; förskollärare; barns inflytande; Shiers delaktighetsmodell;

  Sammanfattning : Förskollärare har ett särskilt ansvar för att barn ska få inflytande i förskolan. Syftet med studien är att belysa förskollärares uppfattningar och erfarenheter avseende ansvaret för de yngsta barnens möjligheter till inflytande i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Skollokaler, trivsel, trygghet och lärande : Erfarenheter och uppfattningar bland grundskolelärare och rektorer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Bo Fritzson; [2022]
  Nyckelord :akustik; gemenskap; grundskola; inomhusmiljö; pedagoger; undervisning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att tolka och förstå lärares och rektors erfarenheter och uppfattningar om elevers behov, eventuell påverkan på undervisning och lärande samt pedagogiska strategier och planering vad avser skollokaler. Fokus ligger på den fysiska inomhusmiljön i skolans lokaler. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkiga barns språkutveckling genompedagogiskt drama : En kvalitativ studie med sex verksamma förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rita Ahl; Aldwin Dalit; [2022]
  Nyckelord :Andraspråk; drama; modersmål; kommunikation; förskollärare;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt hur pedagoger i två förskolor använder pedagogisk dramalek i språkutbildning av barn med svenska som andraspråk. Vi har intervjuat sex förskollärare om hur de arbetar, vilka metoder de använder samt hur de reflekterar över sin planering och övriga didaktiska frågor runt undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Räcker lärarna till? : En enkätstudie om lärarnas syn på arbetet kring elever med koncentrationssvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Carl Larsson; Ronja Wallgren; [2022]
  Nyckelord :Koncentrationssvårigheter; anpassningar; pedagogisk planering; skoldidaktisk teori; enkät;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare planerar, genomför och reflekterar över undervisning utifrån didaktiska val gällande elever som har problematik kring koncentrationen. Samt hur deras tidsmässiga, organisatoriska förutsättningar ser ut för att möta behovet hos elever med koncentrationssvårigheter. LÄS MER