Sökning: "Eva Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Eva Karlsson.

 1. 1. Vem kan fånga vinden? : En undersökning om tillgängliggörande av konst och kultur för unga från landsbygden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Jessica Ahlström; [2020]
  Nyckelord :Landsbygd; inkludering; konstpedagogik; diskurs; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Med barnkonventionen som ny lag står Sverige inför utmaningen att tillgängliggöra kultur och konstnärligt skapande för alla barn och unga. Detta samtidigt som viktiga kulturinstitutioner på landsbygden läggs ned eller förflyttas till större orter. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av emotionell omvårdnad hos närstående som förlorat en person i plötslig död : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eva Hanna; Victoria Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Bereavement; Caring; Next of kin; Support; Unexpected death; Förlust; Närstående; Omvårdnad; Plötslig död; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: I vårdyrket är det ofrånkomligt för sjuksköterskor att möta döden och det finns skillnader på väntad och oväntad död. Dödsfallet för närstående som förlorat en person i plötslig död kan upplevas som en traumatisk händelse. LÄS MER

 3. 3. Skolksköterskor utmanas av arbetet med fysisk aktivitet på mellan- och högstadiet : - En intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Eva-Marie Frösemo; Jenny Helgotsson Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Child Health; Health promotion; In depth- interviews; Motivational interviewing; Qualitative research; Barns hälsa; Djupintervjuer; Hälsofrämjande; Kvalitativ forskning; Motiverande samtal;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund: Fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungas hälsa och välmående. I Sverige så som i hela världen ses en nedåtgående trend för barn och ungas fysiska aktivitet. Genom hälsobesöken träffar skolsköterskan alla skolbarn, vilket ger tillfälle till dialog kring barnens inställning till fysisk aktivitet. LÄS MER

 4. 4. En helt ny värld kan öppnas upp : lärares upplevelser av högläsningens didaktiska funktion

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Cassandra Karlsson; Eva-Lena Shakrah; [2020]
  Nyckelord :Didaktisk funktion; högläsning; livsvärldsfenomenologi; literacy; lärarens upplevelser; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka lärares upplevelser av högläsning och högläsningens didaktiska funktion i F-3. Vi har utgått från ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv och använt oss av semistrukturerade intervjuer för att få inblick i olika lågstadielärares upplevelser av högläsning och av vad den har för påverkan på undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Mobiltelefonanvändande i kärleksrelationer En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Therese Eriksson; Ronja Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Mobile Phone Use; Interaction; Love Relationships;

  Sammanfattning : Nowadays people in a love relationship are bound to maneuver technology in their everyday life. It creates new patterns in the structure of how love relationships work. This qualitative interview study aims at investigating how couples in a love relationship experience how the interaction between them is affected by mobile phone use. LÄS MER