Sökning: "Läsinlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 382 uppsatser innehållade ordet Läsinlärning.

 1. 1. Att plocka russinen ur kakan : En intervjustudie om lärares syn och arbetssätt med läsinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :nellie sveningsson krek; [2022]
  Nyckelord :avkodning; fonologisk medvetenhet; läsinlärning; läsutveckling;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur lärare beskriver sin syn och -sitt arbetssätt med läsinlärningoch vilka svårigheter dem möter i sitt arbete med läsundervisning. Detta har varit en relevant undersökning för att kunna besvara de funderingar som vanligen finns hos nyblivna lärare och det visar sig- även hos de som arbetat i flertalet år och med bred erfarenhet bakom sig. LÄS MER

 2. 2. Högläsning -dess inverkan på elevers läsinlärning och språkutveckling. : Litteraturstudie om hur högläsning inverkar på elevernas läsinlärning och språkutveckling i årskurs 1-3 samt hur lärare arbetar för att engagera eleverna i högläsningen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Nedzada Omerovic; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I litteraturstudien behandlas högläsning och dess inverkan på elevers läsinlärning ochspråkutveckling. Studien lyfter även fram hur lärare kan engagera eleverna i högläsningenför att den ska främja deras individuella läsinlärning. LÄS MER

 3. 3. Den demokratiska aspekten av folkbiblioteks läsfrämjande arbete : En intervjustudie om projektet Bokstart

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Lindberg; [2022]
  Nyckelord :Projekt Bokstart; Litteracitet;

  Sammanfattning : Litteraciteten bland Sveriges barn och ungdomar har under de senaste åren haft en sjunkande trend vilket har föranlett staten att arbeta fram nationella riktlinjer för läsfrämjande insatser. En av dessa insatser är projektet Bokstart och syftet med studien är att studera hur bibliotekarier har arbetat inom projektet utifrån ett läsfrämjande och demokratiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Läsa med djur – effekt på läsmotivation hos barn: En single subject design-studie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Evindar Akdogan; Julia Binzen; [2022]
  Nyckelord :reading aloud; children’s reading motivation; reading difficulties; neuropsychiatric diagnoses; animal-assisted reading intervention; interviews; observations; single subject design; högläsning; barns läsmotivation; lässvårigheter; neuropsykiatriska diagnoser; djurassisterad läsintervention; intervjuer; observationer; single subject design;

  Sammanfattning : Det finns mycket forskning som handlar om barns läsinlärning, men inte om barns egen högläsning. Syftet med den här studien var att se om högläsning för ett djur kunde öka motivationen för läsning hos barn med lässvårigheter. LÄS MER

 5. 5. Lärares arbete med läsinlärning i förskoleklass och årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Elina Lodin; [2022]
  Nyckelord :läsinlärning; läsinlärningsmetoder; förskoleklass; årskurs 1; ljudningsmetoden; helordsmetoden; att skriva sig till läsning; bornholmsmodellen;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att få en fördjupad förståelse för hur lärare arbetar med läsinlärningen i förskoleklass och årskurs 1 samt deras uppfattningar om läsinlärning. Syftet är också att undersöka vilka läsinlärningsmetoder lärarna använder sig av och om de arbetar med samma metod/metoder med elever som har eller som de märker riskerar att utveckla lässvårigheter. LÄS MER