Sökning: "skolmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 433 uppsatser innehållade ordet skolmiljö.

 1. 1. Hur arbetar man förebyggande med droger i skolmiljö?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Alex Wendel; Nordhöj Fredrika; [2021]
  Nyckelord :droger; förebyggande; drogprogram; skolmiljö;

  Sammanfattning : This essay will address how teachers pursue preventive work against drug abuse in aschool Environment. It will be addressed on a national and international level. The essay will highlight different programs and approaches, based on three perspectives, the teacher's, the parents' and the student's. LÄS MER

 2. 2. Språk lever i alla rum : en visuell etnografisk studie utifrån en skolas lingvistiska landskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Josefine Inga; [2021]
  Nyckelord :Linguistic landscapes; multilingualism; pupils F-3; school environment; visual ethnography.; Elever F-3; flerspråkighet; lingvistiska landskap; skolmiljö; visuell etnografi.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar mot att få ytterligare kunskap om lingvistiska landskap i en skolas miljö genom att undersöka hur flerspråkighet gestaltas i fysiska miljöer. Undersökningen har gjorts i en skola i norra Sverige och byggs upp av det sociokulturella perspektivets föreställning om språkets betydelse gällande elevers individ- och kunskapsutveckling. LÄS MER

 3. 3. Att främja barns utveckling, psykosociala hälsa och välbefinnande genom musik i skolan : En kunskapsöversikt

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Christina Illmayr; [2021]
  Nyckelord :music; music lessons; school; school environment; group processes; children’s personality processes; children’s cognitive processes; contribution to society; psychosocial factors; resources.; musik; musikundervisning; skola; skolmiljö; grupprocesser; barns personlighetsprocesser; barns kognitiva processer; bidrag till samhället; psykosociala faktorer; resurser.;

  Sammanfattning : This thesis’ purpose is to review how music in school settings contributes to children’s development, psychosocial health, and well-being. The undertaken method is a compilation of current research which focuses on different themes within the field of music in school settings: group processes, personality processes, cognitive processes, and contribution to society. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation i särskolan: möjligheter och utmaningar : "Likvärdigutbildning är rätten till kommunikation"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Everitt Karin; Sävström Susann; [2021]
  Nyckelord :Delaktighet; Kommunikation och alternativ kommunikation i särskolan; Relationsperspektiv; stöd; yrkesprofessioner i särskolan;

  Sammanfattning : Studien berör området kommunikation i särskolan, hur det hanteras och tar sig uttryck i ett sammanhan i särkolemiljö. Denna studie syftade till att öka kunskapen och undersöka hur arbetet med Alternativ och Kompleterand Kommuniktion (AKK) fungerar i särskolan. LÄS MER

 5. 5. "För då slipper jag ligga efter" : - En studie om distansundervisning som verktyg vid problematisk skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Joanna Zimmerman; [2021]
  Nyckelord :Distance learning; motivation; participation; relationship building; school attendance; Delaktighet; distansundervisning; motivation; relationsskapande; skolnärvaro;

  Sammanfattning : Zimmerman, Joanna (2021). ”För då slipper jag ligga efter”. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Studien strävar efter att ge nya perspektiv för skolnärvaro samt närma sig ett problematiserande kring skolan och den digitala samtiden. LÄS MER