Sökning: "kulturell mångfald"

Visar resultat 1 - 5 av 220 uppsatser innehållade orden kulturell mångfald.

 1. 1. Språkliga skillnader i vården : Ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Lindvall; Elin Sundelin; [2020]
  Nyckelord :kommunikation; kulturell bakgrund; språkbarriärer; sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor möter i bredare utsträckning patienter som talar ett annat språk. Tidigare forskning visar att kommunikation kan påverka patienters välbefinnande och säkerhet. Patienters delaktighet i vården kan försvåras vid en språkbarriär. LÄS MER

 2. 2. Religiösa utmaningar i ämnet Idrott och hälsa : En kvalitativ studie om hanteringen av en religiös mångfald i Idrott och hälsa utifrån ett interkulturellt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Taner Tanriverdi; [2020]
  Nyckelord :Idrottsundervisning; idrott och hälsa; skola; religion; interkulturell; interkulturalitet; andrafiering;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka idrottslärare på gymnasienivå, som arbetar på olika skolor lokaliserade i områden med varierande grad av kulturell mångfald, gällande deras erfarenheter kring religiösa utmaningar inom ämnet idrott- och hälsa. Studiens frågeställningar är: - Vilka religiösa utmaningar upplever lärarna existerar, i relation till ämnet idrott och hälsa? - Hur hanteras dessa religiösa utmaningar? - Vilka kompetenser anser lärarna vara viktigt vid hanterandet av utmaningar som kan uppstå, och hur kan man se på det utifrån det interkulturella perspektivet?   Metod En kvalitativ metod användes i studien, 4 idrottslärare från 3 olika kommuner intervjuades digitalt. LÄS MER

 3. 3. Kulturens hindrande och underlättande faktorer i det terapeutiska mötet : En scoping review

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Lisa Lindell; Michaela Habib; [2020]
  Nyckelord :Cultural competence; Cultural diversity; Occupational therapy; Arbetsterapi; kulturell kompetens; kulturell mångfald;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Tillvaratagande av elevers kulturella bakgrund genom interkulturell pedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Josefine Ottosson; Olesia Lomovskaja; [2020]
  Nyckelord :Interkulturellt lärande; Interkulturell pedagogik; Interkulturell pedagogisk kompetens; Kulturell bakgrund; Kulturell mångfald;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur lärare i f-3 utövar interkulturell pedagogik, vad de har för föreställningar kring bejakandet av kulturellt mångfald samt hur de ser på kulturell bakgrund hos eleverna som en berikande faktor i tematisk SOundervisning. De teorier som agerar analysverktyg i studien utgörs av John Deweys progressiva pedagogik och Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande. LÄS MER

 5. 5. Kulturella och religiösa traditioner i det mångkulturella fritidshemmet : En intervjustudie med sju fritidslärare

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Forskning för fritidshemmets pedagogik; Jönköping University/Forskning för fritidshemmets pedagogik

  Författare :Lisa Magnusson; Larsson Hannah; [2020]
  Nyckelord :Didaktik; Fritidshem; Mångkultur; Traditioner; Interkulturellt perspektiv;

  Sammanfattning :   Syftet med studien var att undersöka hur sju fritidslärare uppfattar att de omsätter uppdraget, att dels vara kultur- och traditionsbärare och dels ta tillvara elevgruppens kulturella mångfald. Följande forskningsfrågor formulerades: På vilket sätt uppfattar fritidslärare att verksamheten präglas av traditioner och högtider? Vad styr vilka traditioner och högtider som uppmärksammas, enligt fritidlärarnas uppfattning? Hur uppfattar fritidslärare att de arbetar för att tillvarata elevgruppens kulturella mångfald?  I studien användes en kvalitativ ansats och datamaterialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER