Sökning: "kulturell mångfald"

Visar resultat 1 - 5 av 251 uppsatser innehållade orden kulturell mångfald.

 1. 1. Intresse för inkludering. En kvalitativ studie om intresset för att ha kulturell mångfald bland chefspositioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Wångdahl; Melissa Mühlrad; [2022-02-16]
  Nyckelord :kulturell mångfald; rekrytering; managing diversity; kultur; löskoppling;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka intresset för att ha en kulturell mångfald bland chefspositioner inom börsnoterade bolag verksamma i Sverige. Studien belyser hur företag arbetar med kulturell mångfald i praktiken samt hur rekryteringsprocessen kan tänkas påverka huruvida kulturell mångfald inkluderas bland chefspositioner. LÄS MER

 2. 2. Interkulturellt arbete i förskolan : En studie om förskolepedagogersinterkulturella arbete och perspektiv i en monokulturell miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Vanessa Hernandez Ponce; [2022]
  Nyckelord :interkulturalitet; kulturell mångfald; monokulturell;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studie behandlar interkulturalitet i monokulturella förskolor. Det som studeras är hur förskolepedagoger arbetar för värdet av kulturell mångfald i deras verksamhet. Studien är av kvalitativ natur och genomfördes via gruppintervjuer och enskilda intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Konsten att leda mångkulturella organisationer : En kvalitativ studie om hur ledare arbetar för att kulturell mångfald ska bli till fördel för organisationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Tova Blomgren; Alice Gustavsson; Stina Söderström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Målet med studien är att lyfta hur ledare inom organisationer arbetar med den kulturella mångfalden medarbetare besitter samt hur ledarskapet kan användas för mångfaldsarbetet. Studiens syfte är vidare att bidra med kunskap och ökad förståelse för hur mångfald inom organisationer kan tillvaratas för att förstärka organisationen. LÄS MER

 4. 4. Bolagsstyrning, hållbarhetsredovisning och skatteplanering: En studie över 465 europeiska bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jonathan Engdahl; Hampus Hedquist; [2022]
  Nyckelord :corporate governance; tax avoidance; corporate social responsibility; skatteplanering; bolagsstyrning; hållbarhetsredovisning;

  Sammanfattning : Syfte: Företagens sociala ansvarstagande i samhället diskuteras flitigt och frågan om CSR har blivit en viktig fråga för företag och dess intressenter. Detta har fått en vidare effekt genom att företagens ansvar gentemot samhället och miljön riktat fokus på företagens betalda skatt som del i dess ansvar. LÄS MER

 5. 5. Etnicitet i läromedel för SFI : En läromedelsanalys med fokus på etnisk mångfald

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Milosz Bednarski; [2022]
  Nyckelord :Representation; SFI; läromedel; etnisk mångfald;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att titta på etnicitet och kultur i en SFI-lärobok. Tidigare studier har visat att etnocentrism är utbredd i läromedel, men forskningen om SFI-undervisningsmaterial är minimal.Undersökningen använder en hybrid av analytiska metoder, inklusive innehållsanalys och diskursanalys. LÄS MER