Dubbla kulturer och identitetens mångfald : Identitetsskapande hos andra generationens invandrare

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Individer som befinner sig mellan olika kulturer upplever ofta utmaningar associerade med dubbelidentitet. Syftet med denna studie var att undersöka hur andra generationens invandrare upplever sin identitet när de har föräldrar med annan etnisk bakgrund än svensk. Studiens två frågeställningar fokuserar på identiteten i sociala och kulturella kontexter. Urvalet gjordes genom ett målinriktat och snöbollsurval, och vidare genomfördes åtta semistrukturerade intervjuer där deltagarna berättade om sina upplevelser. Analysen utfördes utifrån en tematisk analysprocess i sex steg där sju teman identifierades: anpassning i dagliga interaktioner, intern självreflektion av social identitet, social tillhörighet och gemenskap, kulturell dualitet med balansering, fördomar och identitet, språkets roll, och upplevda kulturkrockar. Resultatet visade att deltagarna ständigt förhandlar sin identitet mellan två kulturer för att passa in. Några viktiga diskuterade ämnen var tillhörighet, bikulturell identitet och kulturkrock. Studien kan bidra till framtida forskning om mångkulturella situationer och till en fördjupad förståelse för individers upplevelser kring etniskt ursprung. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)