Sökning: "Amanda Ichoaa"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Amanda Ichoaa.

 1. 1. Skönlitteraturens roll i elevers läsning och självförtroende : En kvalitativ undersökning om lärares syn på skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Amanda Ichoaa; Hanna Andreasson; [2024]
  Nyckelord :Interaktiv högläsning; högläsning; dialogisk högläsning; förskoleklass; språkutveckling; undervisning.;

  Sammanfattning : I denna uppsats utforskar vi F–3–lärares uppfattningar om hur användningen av skönlitteratur i undervisningen kan påverka läsförmågan hos elever med lässvårigheter och hur detta samtidigt kan påverka elevernas självförtroende. Genom att använda en kvalitativ forskningsdesign med semistrukturerade intervjuer som huvudsakligt datainsamlingsverktyg, har vi analyserat och tolkat resultaten med stöd av relevant teori och tidigare forskning. LÄS MER

 2. 2. Hur skapas en läskultur? : En kvalitativ studie om hur skolpersonal främjar en läskultur på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Amanda Ichoaa; Hanna Andreasson; [2023]
  Nyckelord :Läskultur; läsfrämjande; skönlitteratur; skolmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att fördjupa förståelsen för hur skolledare, lärare och bibliotekarier arbetar för att skapa och främja en läskultur i skolan. Forskningsfrågorna fokuserade på skolledare, lärare och skolbibliotekariens uppfattning om varför elever bör läsa skönlitteratur, skolpersonalens roll i att hantera läskulturen och de utmaningar som läsfrämjande står inför. LÄS MER