Läsförståelsemodeller : En litteraturstudie om läsförståelsemodeller i praktiken

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Jönköping/Läs & skriv; Högskolan i Jönköping/Läs & skriv

Författare: Stina Forsberg; Mona Abyan; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka olika läsförståelsemodeller och hur dessa bidrar till läsförståelse. Litteraturstudiens frågeställningar är följande: Vilka läsförståelsestrategier lärs ut i respektive modell? Hur undervisas eleverna i läsförståelse inom modellerna? Föreliggande litteraturstudie baserad på litteratur som uppfyller arbetets syfte och besvarar dess frågeställningar. Litteraturen genomsöktes via databaser, genom sökmotorn Google, kedjesökningar och handbok inom läsförståelse som heter Handbook of research on reading comprehension. Resultatet visar att inom läsförståelsemodellerna Reciprocal Teaching och Collaborative Strategic Reading lärs fyra strategier ut som liknar varandra, till skillnad från Questioning the Author som har fokus på att ifrågasätta författarens text. Läsförståelsemodellerna bidrar till läsförståelse om de grundar sig i strukturerad undervisning och textsamtal. Modellerna grundar sig i samma teori, det sociokulturella perspektivet, men det som skiljer dem åt är att fokus är antingen på innehåll eller strategier, och gruppsammansättningen när dessa lärs ut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)