Rädslan och trygghetens nyanser

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Syftet med den här studien har varit att tolka hur unga män i åldern 18–24 år utifrån emotionssociologisk synvinkel upplever känslan av rädsla och trygghet, och hur de utifrån ett genusperspektiv talar om känslor. Vidare har studien undersökt vad som bidrar till de unga männens känsla av rädsla och trygghet. Detta har gjorts genom en kvalitativ metod i form av fem semi strukturerade intervjuer med unga män. Studiens teoretiska ramverk har bestått av begrepp inom emotionssociologin och genus. Följande frågeställningar har behandlats: • Hur upplever unga män rädsla och trygghet? • Hur talar unga män om rädsla och trygghet? Sammantaget visar resultaten på, att det är flera faktorer som påverkar intervjudeltagarnas känsla till rädsla och trygghet, där känslorna förekommer i den sociala terrängen och i samspel med andra människor. Intervjudeltagarna använder sig av olika strategier för att orientera sig i den sociala terrängen, strategier som i sin tur ger upphov till ökad känsla av trygghet och minskad känsla av rädsla. Något som är utmärkande i resultaten är att intervjudeltagarna inte förknippar rädsla och trygghet med brott. Resultaten visar att intervjudeltagarna inte tycker man ska visa rädsla, oavsett vad det är för situation de hamnar. Vidare visar resultaten att vissa av intervjudeltagarna tycker att det inte är ”manligt” att prata om känslor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)